Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-10
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa jednorazowych maseczek ochronnych
Organizator:Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Adres: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41 3497277, 41 349 73 45
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe - DOSTAWA jednorazowych maseczek ochronnych
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty pn.: ,,DOSTAWA jednorazowych maseczek ochronnych".

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (zakup z dostarczeniem) jednorazowych maseczek ochronnych w ilości 100 000 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, muszą pochodzić z bieżącej produkcji. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w oryginalnych opakowaniach, środkami transportu spełniającymi odpowiednie wymogi.
Dostarczone produkty powinny być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz z obowiązującymi przepisami i normami.
Zamawiający na dostarczone środki ochrony będące przedmiotem zamówienia wymaga minimum 24 miesięcznego terminu przydatności do użytku oraz min. 12 miesięcznej rękojmi licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
Wykonawca zobowiązany będzie do sprzedaży, dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt oraz rozładunku towaru wraz z jego wniesieniem do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego.
Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, patenty lub znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu dookreślenie oczekiwanej jakości.
Jeżeli dla danych pozycji Zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy produktu, to dopuszcza się zaoferowanie produktu równoważnego pod warunkiem zachowania norm, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się produkt wskazany przez Zamawiającego.
W przypadku, o którym mowa powyżej na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest sporządzić i załączyć specyfikację techniczną oferowanego produktu jako załącznik do formularza ofertowego. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów porównania, z którego musi wynikać, iż produkt oferowany jako równoważny jest taki sam bądź lepszy niż opisywany przez Zamawiającego.

Niespełnienie którejkolwiek z cech wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnych pozycji wymienionych w specyfikacji technicznej oferowanego produktu spowoduje odrzucenie oferty.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, Ul. Żeromskiego 5, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04, do dnia 18.02.2021 r., do godz. 10:00.
Koperta (opakowanie) z ofertą powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: ,,Oferta na dostawę jednorazowych maseczek ochronnych, numer sprawy ADP.2302.4.2021". Nie otwierać przed 18.02.2021r., godz. 10:00.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: magdalena.szymkiewicz@ujk.edu.pl
Termin składania:2021-02-18
Miejsce i termin realizacji:TERMIN, MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Sukcesywna realizacja zamówienia w okresie: 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do:

UJK w Kielcach, Ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce,

do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

Dokładny termin dostawy należy bezwzględnie ustalić z Zamawiającym.
Wymagania:Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE:

Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Podstawą wyboru oferty będą następujące kryteria:

Cena brutto - waga 100% (maksymalnie 100 pkt.),

1) maksymalną ilość punktów (100) zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto,

2) pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, według następującego wzoru:

Najniższa cena oferty

Ilość pkt. = ------------------------------ x 100

Cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów w kryterium przyjętym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający odrzuci ofertę, w szczególności, jeżeli została złożona po upływie terminu składania ofert, jest niezgodna z wymaganiami zapytania ofertowego.
Zamawiający informuje, że w przypadku gdy oferta najkorzystniejsza będzie podlegała odrzuceniu, badanie ofert zostanie przeprowadzone w stosunku do kolejnej oferty w rankingu.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia w szczególności w przypadku, jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone, bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności.
Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Każda zadrukowana strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i parafowana lub podpisana (pieczątka firmy oraz imienna pieczątka i podpis) przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone.

Do oferty należy dołączyć:

Formularz oferty wraz z zał. nr 1 - wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Pełnomocnictwo - jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy w dokumentach rejestrowych.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

Cenę oferty należy podać w kwocie brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
Cena ostateczna powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zamówienia.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu, którego ofertę wybrano. W razie unieważnienia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej, informację o unieważnieniu zamówienia.
Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmianę:

terminu wykonania umowy (np. w przypadku działania siły wyższej, w przypadku zaistnienia okoliczności na które strony nie miały wpływu). Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie na uzasadniony/ zaakceptowany przez zamawiającego wniosek wykonawcy zawierający uzasadnienie zmiany terminu. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez wykonawcę, których nie można było przewidzieć w szczególności będących następstwem działania siły wyższej tzn. nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojny, przewrotu, zamieszek, rebelii, strajku, w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację zamówienia,
parametrów technicznych dostarczonego przedmiotu zamówienia, jeżeli zaistnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla zamawiającego rozwiązań technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy,
typu zamawianego przedmiotu zamówienia jeżeli nastąpiła zmiana producenta, producent zakończył produkcję i zachodzi konieczność zastąpienia innym produktem, pod warunkiem, że spełni on wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym (parametry techniczne).

XI. INFORMACJE DODATKOWE

1.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem umowy, która musi być złożona na piśmie.

2. W korespondencji kierowanej do zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy - ADP.2302.4.2021.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Dział Zamówień Publicznych.
Uwagi:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa jednorazowych maseczek ochronnych" nr ADP.2302.4.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; (jeżeli wykonanie obowiązków o których mowa w art.15 ust.1 - 3 rozporządzenia 2019/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowy;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Kontakt:OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Magdalena Szymkiewicz, telefon:
49 72 96, e-mail: magdalena.szymkiewicz@ujk.edu.pl
Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu pytania do treści ogłoszonego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione co najmniej na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania wniesione po tym terminie, Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.
Numer dokumentu:ADP.2302.4.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: