Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15706889 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-07-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa kamery termowizyjnej
Organizator:Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel/ fax: +48 81 537 51 79
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
,,Dostawa kamery termowizyjnej do UMCS" (PU/20-2018/DOP-a)/BN+K
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamery termowizyjnej do UMCS.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do zaproszenia ,,Opis przedmiotu zamówienia".
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków przeznaczonych na naukę w ramach projektu pozakonkurskowego ,,Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać na adres e-mail: m.szlachetka@poczta.umcs.lublin.pl w terminie do dnia 19.07.2018 r. do godz. 11.00.
2) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2018-07-19
Wymagania:3. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem ,,Formularza oferty", stanowiącym załącznik do zaproszenia.
1) Oferta winna być złożona w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów oraz winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
2) Do oferty należy dołączyć elektroniczny wydruk z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej - dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą.
3) Wykonawca składając ofertę powinien wpisać w temacie wiadomości e-mail oznaczenie zgodnie z poniższym:
4) ,,Oferta w postępowaniu na ....................................., oznaczenie sprawy: .............................".

4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
6. Kryteria oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty jest cena (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego).

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

8. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej w zakładce ,,Zapytania ofertowe".
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.
10. W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Kontakt:Osoby upoważnione do kontaktu: Maria Nowak-Reszka, tel.81 537 51 79, fax:81 537 50 43, maria.nowak-reszka@poczta.umcs.lublin.pl
Kod CPV:32330000-5
Źródło: Internet i własne
Załączniki: