Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27109212 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-02
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa kontenera
Organizator:Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: Poligonowa 32, 18-400 Łomża
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Łomża
Państwo: Polska
NIP:PL7181685820
Telefon / fax:510 200 583
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/189097
Opis:Zapytanie ofertowe nr 6/2024 dotyczące dostawy kontenera w ramach projektu ,,Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności PBK Sp. z o. o., poprzez wprowadzenie do oferty nowego, innowacyjnego produktu recyklingowej mieszanki cementowo-emulsyjnej z dodatkiem odpadowej papy (RMCE-P) oraz procesów jego wytwarzania", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
Powstaje w kontekście projektu
FENG.01.01-IP.02-0973/23 - PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI PBK SP. Z O.O. w ŁOMŻY, POPRZEZ WPROWADZENIE DO OFERTY NOWEGO, INNOWACYJNEGO PRODUKTU RECYKLINGOWEJ MIESZANKI CEMENTOWO-EMULSYJNEJ Z DODATKIEM ODPADOWEJ

Część 1
Zapytanie ofertowe 6/2024

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zamawiający w ramach zamówienia oczekuje dostawy fabrycznie nowego kontenera (rok prod. 2024) o następujących parametrach technicznych:
Podstawowe parametry techniczne:
1. długość/szerokość zewnętrzna: min. 250 cm x 400 cm
2. wysokość - min. 260 cm ze spadkiem
3. Ściany i dach wykonane z płyty warstwowej typu PWS lub równoważnej, o rdzeniu z poliuretanu /ściany - płyta o grubości min. 100 mm gatunek 1, współczynnik przenikania ciepła maks. 0,20 W/m2K,
4. kolor zewnętrzny ścian według palety RAL preferowany kolor: 7035 [kolor nie ma wpływu na ocenę złożonej oferty],
5. podłoga: warstwa wewnętrzna: płyta typu OSB lub równoważna, wykładzina PCV przemysłowa o zwiększonej klasie ścieralności, warstwa spodnia ocieplona płytą warstwową o rdzeniu z poliuretanu - grubość min. 100 mm, współczynnik przenikania ciepła maks. 0,20 W/m2K,
6. drzwi przeszklone, zewnętrzne, o wymiarach 90 x 200 cm,
7. okna z pakietami min. dwuszybowymi - łącznie 3 sztuki: 1 szt. okno PCV o wymiarach min. 100 x 220 cm, szyby zespolone, z oknem podawczym, 1 szt. - okno PCV trzyskrzydłowe o wymiarach min. 100 x 220 cm, jedno skrzydło R/U (rozwierno-uchylne), 1 szt. - okno PCV dwuskrzydłowe o wymiarach 100 x 160 cm, typ fix, daszek nad oknem podawczym, półka pod oknem podawczym
8. dach jednospadowy: płyta warstwowa dachowa o grubości min. 100 mm, 1 gatunek, rdzeń z poliuretanu, współczynnik przenikania ciepła maks. 0,20 W/m2K
9. instalacja elektryczna: 3 szt. oprawa świetlna LED, 3 szt. gniazdo 230V podwójne, skrzynka bezpiecznikowa
10. instalacja sanitarna: wyprowadzenie instalacji wod-kan pod zlewozmywaki
11. wentylacja: grawitacyjna.
Zamówienie zostanie dostarczone jednorazowo na działkę Zamawiającego o nr ewid. 1162, obręb Kolno, województwo podlaskie.
Gwarancja:
Dostawca udziela minimum 24 miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
W ramach gwarancji Dostawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad, w terminie 7 dni od daty doręczenia mu zgłoszenia przesłanego elektronicznie.
Serwis:
- Oferent musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z czasem reakcji nie dłużej niż 72h od dnia zgłoszenia usterki.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-06-03
Termin składania:2024-06-03
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
DOSTAWA przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana w terminie do 31.08.2024 r..
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
kolneński
Gmina
Kolno
Miejscowość
Kolno
Wymagania:Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania specyfikacji określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że dostawa we wskazanym przez Zamawiającego miejscu ma się odbyć na koszt Oferenta.
Zamawiający dopuszcza płatność jednorazową lub częściową:
1. Płatność będzie uregulowana w terminie do 14 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego w formie pisemnej i podpisanego przez każda ze stron.
lub
2. Płatność za dostawę przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana wg poniższych założeń:
1. Transza nr 1 o wartości 30% oferowanej ceny zostanie zapłacona w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy na realizację dostawy.
2. Rozliczenie końcowe o wartości 70% oferowanej ceny zostanie zapłacona w terminie do 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionej faktury poprzedzonej na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego w formie pisemnej i podpisanego przez każda ze stron.
Okres gwarancji
minimum 24 miesiące
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego niniejszego postępowania są możliwe pod warunkiem, że nie wpłyną one negatywnie na realizację przedmiotu umowy oraz są dopuszczalne zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
Jakakolwiek umowa zawarta w konsekwencji niniejszego Zapytania ofertowego, powinna być wynikiem negocjacji i wzajemnej akceptacji warunków umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym m.in. w zakresie terminu realizacji zamówienia, własności intelektualnej, poufności, wyboru prawa, ewentualnego odszkodowania z tytułu roszczeń osób trzecich pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu przez Instytucję Pośredniczącą.
2. Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją udzielającą wsparcia, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.
3. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy.
4. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku, jeśli wystąpi zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (,,siła wyższa"), w wyniku którego nie będzie możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zmiany w umowie mogą zostać dokonane, jeśli nastąpi na tyle istotna zmiana w procesie realizacji przedmiotu zamówienia (np. kwestie związane z łańcuchem dostaw), że realizacja umowy nie będzie mogła się odbyć zgodnie z pierwotną propozycją, a zmian tych nie dało się przewidzieć w momencie zawarcia umowy.
Ponadto dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wskazane jest w szczególności, gdy:
1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
a. Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej realizację umowy;
Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego.
Sposób oceny spełniania warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta - wg załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.
f. Nie podlegają wykluczeniu, tj. nie otwarto wobec nich likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego.
Sposób oceny spełniania warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta - wg załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.
Ocena spełnienia warunków nastąpi według formuły ,,spełnia/nie spełnia".
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
b. Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego.
Sposób oceny spełniania warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta - wg załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.
Ocena spełnienia warunków nastąpi według formuły ,,spełnia/nie spełnia".
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
c. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego.
Sposób oceny spełniania warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta - wg załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.
Ocena spełnienia warunków nastąpi według formuły ,,spełnia/nie spełnia".
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
d. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego.
Sposób oceny spełniania warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta - wg załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.
Ocena spełnienia warunków nastąpi według formuły ,,spełnia/nie spełnia".
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
e. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności zgodnie z ustawodawstwem kraju, na terenie którego prowadzimy działalność;
Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego.
Sposób oceny spełniania warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta - wg załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.
Ocena spełnienia warunków nastąpi według formuły ,,spełnia/nie spełnia".
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
g. Zgadzają się ze wszystkimi wymaganiami niniejszego postępowania.
Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego.
Sposób oceny spełniania warunku: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta - wg załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.
Ocena spełnienia warunków nastąpi według formuły ,,spełnia/nie spełnia".
1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Zamawiający, w celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych, wymaga przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
2. Z udziału w postępowania wykluczeni zostaną również Oferenci wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Zamawiający, w celu potwierdzenia podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, wymaga przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta powinna zawierać:
a. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
b. wypełniony i podpisany formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2).
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2024-05-02
Data ostatniej zmiany
2024-05-02 12:57:53

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przyznanie punktów w ramach kryterium Cena netto (C) oblicza się według poniższego wzoru:
C1=CB/Cob x[95]pkt.
gdzie:
C1 - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę,
CB - najniższa zaoferowana cena w postępowaniu,
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
b) Gwarancja (G) punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
- Gwarancja 24 miesiące- 0 pkt
- Gwarancja 36 miesięcy- 5 pkt
Kontakt:Osoby do kontaktu
Joanna Dąbrowska
tel.: 510 200 583
e-mail: joanna.dabrowska@pbklomza.pl
Kod CPV:44211100-3, 44211110-6
Numer dokumentu:2024-64313-189097, 6/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: