Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22264214 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-11-19
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa koszul polo z krótkim rękawem
Organizator:MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O
Adres: WŁOŚCIAŃSKA 52, 01-710 WARSZAWA
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 568-75-70
E-mail:
Opis:3. Opis przedmiotu zamówienia: dostawę 11 800 sztuk koszul polo dla kierowców tj. 11 350 sztuk męskich koszul polo z krótkim rękawem oraz 450 sztuk damskich koszul polo z krótkim rękawem. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w budynku M-l,w Kancelarii pokój 01. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 09.12.2021 o godz. 9.30
Termin składania:2021-12-09
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wadium:Nie jest wymagane
Wymagania:4. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Siwz można pobrać osobiście, ze strony internetowej: www.mza.waw.pl. Siwz jest bezpłatny.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. Kryteria oceny ofert: Cena 100%.
9. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub odwołania, przed terminem składania ofert, warunków zawartych w ogłoszeniu i Siwz.
10. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia bez podawania przyczyn.
Aukcja elektroniczna: Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
Kontakt:Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Agnieszka Kacprzak tel. 22 568-75-70, e-mail: akac@mza.waw.pl
Kod CPV:18332000-5
Numer dokumentu:115/NL/AK/21
Źródło: Internet i własne
Załączniki: