Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14551839 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-12-06
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa książek
Organizator:Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku
Adres: J. Szafranka 7, 44-200 Rybnik
Województwo / powiat: śląskie, pow. Rybnik
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 4221017
Opis:Dostawa książek - nowości wydawniczych do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku, przy ul. J. Szafranka 7 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek - nowości wydawniczych, wydanych przez wydawnictwa wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 , wykonywana własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy dostarczyć lub przesłać do dnia 14.12.2017 r. r. do godz. 11:00
Na adres Zamawiającego:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Józefa Szafranka 7,
44-200 Rybnik,
Sekretariat - pokój 58
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego.
Brak wpływu oferty do 14.12.2017 r. do godz. 11:00 do siedziby Zamawiającego traktowany będzie jako rezygnacja z udziału w postępowaniu.
Termin składania:2017-12-14
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie wykonywane od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Wymagania:Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Opis sposobu przygotowania ofert:
Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim.
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
Dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważniona do reprezentowania Wykonawcy.
Kontakt:Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące osoby:
- w zakresie merytorycznym:
Cecylia Szulik - Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
- w sprawach dotyczących procedury postępowania:
Aleksandra Marcol i Justyna Iwanek - Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kod CPV:22100000-1, 22110000-4, 22112000-8, 22113000 - 5, 22114100-3, 22114200-4, 22114500-7, 22120000-7, 22121000-4, 22130000-0
Numer dokumentu:AG-252/ZPU/22/17
Źródło: Internet i własne
Załączniki: