Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21550573 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-07-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa książek
Organizator:Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Adres: Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58782
Opis:Zapytanie ofertowe nr Z204_06/07/2021/48/KWC/Z - dostawa książek dla kierunku Zarządzanie, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Powstaje w kontekście projektu
POWR.03.05.00-00-Z204/18 - Nowoczesna Uczelnia będąca liderem wysokiej jakości kształcenia na potrzeby rynku pracy

Część 1
Zakup książek

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy książek.
Obowiązujące pliki w załącznikach od dnia 12.07.2021
obowiązuje od 12_07_2021_Zapytanie ofertowe nr Z204_06/07/2021/48/KWC/Z
obowiązuje_od_12_07_2021_Załącznik nr 1 do ZO_Z204_06_07_2021_48_KWC_Z__Formularz oferty
obowiązuje_od_12_07_2021_Załącznik nr 2 do ZO_Z204_06_07_2021_48_KWC_Z_Oświadczenie
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-22
Termin składania:2021-07-22
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław-Fabryczna
Miejscowość
Wrocław
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Lista Dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe:
a) Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr Z204_06/07/2021/48/KWC/Z - Formularz Oferty - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
b) Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr Z204_06/07/2021/48/KWC/Z - Oświadczenie o braku wzajemnych powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawcy i Zamawiającego - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
c) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do podpisania oferty, jeżeli nie wynika to z dokumentów rejestrowych.
8.2 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego w punkcie 8.1 w podpunktach b), c), oświadczeń i dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta będzie podlegała odrzuceniu lub postępowanie będzie podlegało unieważnieniu..
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z postępowania zostaną wykluczone oferty złożone przez Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym tj. Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego tj. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego tj. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie przez Wykonawcę podpisanego oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-12
Data ostatniej zmiany
2021-07-12

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zamawiający będzie stosował następujące kryteria oceny ofert:
A - cena brutto za całość przedmiotu zamówienia wskazana w formularzu oferty - 100 pkt (100%)
Najwyższą liczbę punktów w kryterium najniższa cena tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zamówienia.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Katarzyna Wasiluk-Cieluch
tel.:
e-mail: katarzyna.wasiluk-cieluch@wsb.wroclaw.pl
Kod CPV:22110000-4
Numer dokumentu:2021-23514-58782, Z204_06/07/2021/48/KWC/Z
Źródło: Internet i własne
Załączniki: