Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18202762 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-23
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa książek do nauki języka obcego
Organizator:TEB Edukacja Sp. z o. o
Adres: Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
pomorskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:61883444
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Dostawa książek do nauki języka obcego - DPF21-24
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i dostawie podręczników niezbędnych do realizacji kursu języka angielskiego na poziomie A1 oraz poziomie A2 dla uczestników projektu ,,Certyfikat komputerowy i językowy w zasięgu ręki" w Gdańsku oraz Starogardzie Gdańskim.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22000000-0 Druki i produkty podobne
22111000-1 Podręczniki szkolne
Cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i dostawie podręczników niezbędnych do realizacji kursu języka angielskiego na poziomie A1 oraz A2 dla uczestników projektu "Certyfikat komputerowy i językowy w zasięgu ręki" RPPM.05.05.00-22-0144/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Priorytetu 05. Zatrudnienie, Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i dostawie podręczników niezbędnych do realizacji kursu języka angielskiego na poziomie A1 oraz poziomie A2 dla uczestników projektu ,,Certyfikat komputerowy i językowy w zasięgu ręki" - zgodnie z poniższym zestawieniem:
Podręcznik - poziom A1
-Tytuł: ,,Speakout 2ed Flexi Starter 1",
Autor: Eales Frances, Oakes Steve, Dimond- Bayir Stephanie,
Wydawnictwo: Longman - Pearson Education,
ISBN: 978-12-92-149-394
lub podręcznik równoważny przygotowujący do egzaminu językowego z angielskiego na poziomie A1, zgodnego z ESOKJ, który szczegółowo określa wymagania egzaminów certyfikatowych (zakres wiedzy, sprawności i umiejętności językowych) oraz gwarantuje wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje w różnych krajach
12sztuk
-Tytuł: ,,Speakout 2ed Flexi Starter 2",
Autor: Eales Frances, Oakes Steve, Dimond- Bayir Stephanie,
Wydawnictwo: Longman - Pearson Education,
ISBN: 978-12-92-149-400
lub podręcznik równoważny przygotowujący do egzaminu językowego z angielskiego na poziomie A1, zgodnego z ESOKJ, który szczegółowo określa wymagania egzaminów certyfikatowych (zakres wiedzy, sprawności i umiejętności językowych) oraz gwarantuje wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje w różnych krajach
12 sztuk
Podręcznik - poziom A2:
-Tytuł: ,,Speakout 2ed Flexi Elementary 1",
Autor: Eales Frances, Oakes Steve, Louis Harrison,
Wydawnictwo: Longman - Pearson Education,
ISBN: 978-12-92-149-295
lub podręcznik równoważny przygotowujący do egzaminu językowego z angielskiego na poziomie A2, zgodnego z ESOKJ, który szczegółowo określa wymagania egzaminów certyfikatowych (zakres wiedzy, sprawności i umiejętności językowych) oraz gwarantuje wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje w różnych krajach
lub
Tytuł: ,,Speakout 2ed Flexi Elementary 2",
Autor: Eales Frances, Oakes Steve, Louis Harrison,
Wydawnictwo: Longman - Pearson Education,
ISBN: 978-12-92-149-301
lub podręcznik równoważny przygotowujący do egzaminu językowego z angielskiego na poziomie A2, zgodnego z ESOKJ, który szczegółowo określa wymagania egzaminów certyfikatowych (zakres wiedzy, sprawności i umiejętności językowych) oraz gwarantuje wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje w różnych krajach
12sztuk
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 31-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta musi być złożona w:
TEB Edukacja Sp. z o. o.
Al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
Kancelaria, p. II
2. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 31.10.2019 roku do godz. 16:00.
3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kurierem lub osobiście w godzinach pracy kancelarii, tj. w dni robocze od 8:00 do 16:00.
4. Decyduje data wpływu do zamawiającego. Do 31.10.2019 r. do godz. 16:00 wszystkie oferty muszą wpłynąć pod adres wskazany w pkt. VII.1.
5. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie są zwracane do Oferenta.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Termin składania:2019-10-31
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Gdańsk, Starogard Gdański
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia do dnia 15.11.2019r. po indywidualnym ustaleniu z Zamawiającym terminów dostaw, jednak nie później niż w ciągu deklarowanej w ofercie liczbie dni roboczych od otrzymania zamówienia ze wskazaniem miejsca dostawy i wykazu ilościowego poszczególnych pozycji książkowych. W okresie obowiązywania umowy do czasu całkowitej dostawy zamówionych książek, za ich prawidłowe składowanie odpowiada Wykonawca.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
ą uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4. Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę Załącznika nr 1: Formularza ofertowego oraz Załącznik nr 2: Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych bądź osobowych.
Wiedza i doświadczenie
zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Potencjał techniczny
zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
ą uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4. Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę Załącznika nr 1: Formularza ofertowego oraz Załącznik nr 2: Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych bądź osobowych.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Dodatkowe warunki
1. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach wymagających, będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. Zamawiający będzie miał również prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza komunikację telefoniczną i mailową w ww. sprawach.
2. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
f) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
6. Na rozstrzygnięcie postępowania Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy:
1) z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Wytycznych mających zastosowanie do Projektu w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
3) polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności),
4) polegających na zmianie zakresu usługi będącej przedmiotem zamówienia, w szczególności zwiększeniu albo zmniejszeniu ilości podręczników z powodu wyników rekrutacji, przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji, ewentualnej rezygnacji Uczestników z udziału w projekcie lub zmiany wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zwiększenia ilości grupy docelowej - uczestników projektu, co spowoduje zmianę zakresu usługi będącej przedmiotem zamówienia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1.
3. Cena oferty musi być podana w złotych cyframi i słownie.
4. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
6. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:
o Nazwę i adres Zamawiającego, tj. TEB Edukacja Sp. z o.o., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań,
o Nazwę zamówienia: Zakup podręczników niezbędnych do realizacji kursu języka angielskiego na poziomie A1 oraz poziomie A2 dla uczestników dot. projektu ,,Certyfikat komputerowy i językowy w zasięgu ręki". Nie otwierać przed dniem 31.10.2019r.
o Nazwę i dokładny adres Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dot. równoważnych podręczników
Zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy:
1) z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Wytycznych mających zastosowanie do Projektu w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
3) polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności),
4) polegających na zmianie zakresu usługi będącej przedmiotem zamówienia, w szczególności zwiększeniu albo zmniejszeniu ilości podręczników z powodu wyników rekrutacji, przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji, ewentualnej rezygnacji Uczestników z udziału w projekcie lub zmiany wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zwiększenia ilości grupy docelowej - uczestników projektu, co spowoduje zmianę zakresu usługi będącej przedmiotem zamówienia.

VI. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1.
3. Cena oferty musi być podana w złotych cyframi i słownie.
4. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
6. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:
o Nazwę i adres Zamawiającego, tj. TEB Edukacja Sp. z o.o., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań,
o Nazwę zamówienia: Zakup podręczników niezbędnych do realizacji kursu języka angielskiego na poziomie A1 oraz poziomie A2 dla uczestników dot. projektu ,,Certyfikat komputerowy i językowy w zasięgu ręki". Nie otwierać przed dniem 31.10.2019r.
o Nazwę i dokładny adres Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
IV. Sposób oceny oferty:
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych określonych w punkcie II, a także w przypadku wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
2. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
3. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania.
V. Kryteria Wyboru oferty:
1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.
Lp. = A + B
gdzie:
Lp. - łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
A - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium - cena,
B - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium - termin dostawy zamówień.
2. Opis sposobu obliczania kryterium cena:
Punkty za kryterium ,,Cena" (80 pkt) zostaną obliczone według wzoru:
Najniższa oferowana cena za zamówienia
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------------- x 80
Analizowana oferowana cena za zamówienia
Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym w szczególności koszty dostawy i składowania
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi: 80 pkt.
3. Opis sposobu obliczania kryterium termin dostawy zamówień:
Punkty za kryterium ,,Termin dostawy zamówień" (20 pkt) zostaną przyznane na podstawie deklaracji zawartej w ofercie. W zależności od deklarowanego terminu dostawy zamówień po podpisaniu umowy Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:
o w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia ze wskazaniem miejsca dostawy i wykazu ilościowego poszczególnych pozycji książkowych - 20 pkt.,
o w terminie od 4 do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia ze wskazaniem miejsca dostawy i wykazu ilościowego poszczególnych pozycji książkowych - 10 pkt.,
o w terminie powyżej 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia ze wskazaniem miejsca dostawy i wykazu ilościowego poszczególnych pozycji książkowych - 0 pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium termin dostawy wynosi: 20 pkt.
4. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę za wszystkie kryteria (cena + termin dostawy zamówień) wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Przyznanie punktów za spełnieni ww. kryteriów nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę formularza oferty.
Wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru do niniejszego zapytania ofertowego - Załącznik nr 2.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
TEB EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
wielkopolskie , Poznań
Numer telefonu
618853444
Fax
618853446
NIP
7781456499
Tytuł projektu
Certyfikat komputerowy i językowy w zasięgu ręki
Numer projektu
RPPM.05.05.00-22-0144/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jacek Kulik
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
61883444
Kod CPV:22111000-1, 22000000-0
Numer dokumentu:1213552, DPF21-24
Źródło: Internet i własne