Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18439677 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-03
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa laptopa
Organizator:Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
Adres: ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:58 347 20 39
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Dostawa laptopa realizowana w projekcie ,,e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3).
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa laptopa.
Cel zamówienia
dostawa laptopa w celu realizacji zadań w projekcie ,,e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3).
Przedmiot zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale II pkt 2 zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 11-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę na wypełnionym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy złożyć w formie pisemnej do Działu Zamówień Publicznych - Politechnika Gdańska, Gmach B, pok. 212, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub przesłać drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: areta.zygadlowska@pg.edu.pl
2. Jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganego pełnomocnictwa albo złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że pomimo jego złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Przy wykorzystaniu drogi elektronicznej ofertę i inne dokumenty należy przesłać w formie skanów zawierających podpisy osoby składającej ofertę (w formacie pliku pdf, jpg, bmp lub równoważnym).
Termin składania:2019-12-11
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk
Harmonogram realizacji zamówienia
1.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcia Umowy.
2. Wykonawca zawiadomi przedstawiciela Zamawiającego o rozpoczęciu realizacji dostawy co najmniej 2 dni przed dostawą w drodze elektronicznej
3.Odbiór przedmiotu umowy w miejscu dostawy następuje poprzez odbiór ilościowo-jakościowy - dokonany w chwili dostawy po rozpakowaniu przedmiotu Umowy przez Zamawiającego z możliwością udziału Wykonawcy. Brak udziału Wykonawcy przy rozpakowaniu i uruchomieniu nie stanowi podstawy do kwestionowania ustaleń i sposobu przeprowadzenia odbioru, w tym prawidłowości uruchomienia sprzętu.
4.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu Umowy do miejsc i pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego znajdujących się w biurze Excento Sp. z o.o. przy Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk.
5. Strony ustalają że dostawa może zostać zrealizowana wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30, przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunki zmiany umowy
1. Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności z wyłączeniem zmian lub uzupełnień w zakresie personaliów lub danych teleadresowych osób odpowiedzialnych za realizację Umowy.
2. Zmiany lub uzupełnienia w zakresie personaliów lub danych teleadresowych osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, następują w chwili skutecznego doręczenia informacji odnośnie danych personalnych mających zostać wpisanymi do treści Umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmiany umowy:
1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu sprzętu lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;
3) w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie.
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie:
1) stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności dostarczonego przedmiotu Umowy z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami lub ofertą Wykonawcy.
2) w przypadku stwierdzenia obciążenia dostarczonego sprzętu wadami prawnymi.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Formularz oferty,
2. Formularz rzeczowo-cenowy,
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
4. Opcjonalnie - pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty po spełnieniu przez wykonawców wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: cena oferty brutto (C) - 100%.
2. Wartość punktowa dla kryterium cena oferty brutto (C) wyliczona będzie wg wzoru:
Pc=( Cn/Cb)*100 pkt
gdzie:
a. Pc - liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium ,,Cena"
b. Cn - najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
c. Cb - cena ocenianej oferty
d. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia.
4. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.
5. W razie złożenia przez kilku wykonawców ofert najkorzystniejszych pod względem gospodarczym, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę najkorzystniejszą pod względem oddziaływania na środowisko ( czyli np. z uwagi na mniejszą energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu itp.)
6. W zakresie wybory oferty najkorzystniejszej Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.);
4) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) zawiera rażące błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Wykluczenia
1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającemu czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i przedstawienia wspólnie z ofertą oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Excento Sp. z o.o.
Adres
Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
pomorskie , Gdańsk
NIP
9571068929
Numer naboru
POPC.03.03.00-IP.01-00-001/16
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Areta Żygadłowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
58 347 20 39
Kod CPV:30200000-1
Numer dokumentu:26724, PZ/56/2019/EP/EX
Źródło: Internet i własne
Załączniki: