Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17979304 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa ławek wraz z montażem
Organizator:Urząd Gminy Wisznia Mała
Adres: ul. Wrocławska 9 ul. WROCŁAWSKA 9, 55-114 Wisznia Mała
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. trzebnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 71 308-48-00 fax: 71 312-70-68, Telefon/faks: (71) 308-48-00
E-mail:
Opis:II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ławek wraz z montażem na terenach Gminy Wisznia Mała.
1) 2 ławki bez oparcia - Plac zabaw Kryniczno
2) 4 ławki bez oparcia - Szkoła Psary
3) 2 ławki betonowe bez oparcia - Ligota Piękna ul. Sportowa i ul. Brzozowa
4) 1 ławka betonowa bez oparcia - Strzeszów ul. Osiedlowa
5) 3 ławki z oparciem - Strzeszów koło Kościoła
6) 6 ławek z oparciem - Park Wisznia Mała
Charakterystyka ławek:
o Ławka bez oparcia - punkt 1) i 2), stelaż z rur stalowych 0 min. 6mm, pomalowana
proszkowo na kolor czarny. Drewno zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane. Kolor
drewna brąz, Ilość desek: 4 o wymiarach: 180 x 9 x 4 cm ? 2 mm. Deski przymocowane do
stelaża śrubami montażowymi. Montaż ławki do podłoża poprzez osadzenie na
fundamentach 200x200x600 mm wykonanych z betonu min. C16/20.
Przykładowe zdjęcie:
@Ławka betonowa bez oparcia - punkt 3) i 4), podstawa z betonu z elementami kruszywa
płukanego, siedzisko z desek o grubości 40 mm ? 2mm, zaimpregnowane i dwukrotnie
lakierowane deski w kolorze Brąz. Deski przytwierdzone do podstawy śrubami
montażowymi. Długość całkowita ławki 170 cm ? 1 cm , szerokość 46 cm ? 1 cm ,
wysokość 45 cm ? 1 em, waga 220 kg ? 1 kg. Montaż ławki do podłoża poprzez osadzenie
na fundamentach 200x200x600 mm wykonanych z betonu min. C16/20.
Przykładowe zdjęcie:
o ławka z oparciem - punkt 5) i 6), konstrukcja ławki oparta na masywnych nogach żeliwnych,
odlew 1 nogi o wadze min. 15 kg, dwukrotnie pomalowanych na kolor grafitowy. Siedzisko i
oparcie z drewna - deski o wymiarach 180 x 10 x 3,5 cm ? 2 mm, zaimpregnowane i
dwukrotnie lakierowane. Kolor drewna mahoniowy. Wymiary ławki: długość 180 cm ? 2 em
wysokość całkowita 72 cm ? 2 cm wysokość siedziska 41 cm ? 2 em, głębokość siedziska
44 cm ? 2 cm , Deski przymocowane do stelaża śrubami montażowymi. Montaż ławki do
podłoża poprzez osadzenie na fundamentach 200x200x600 mm wykonanych z betonu
min. C16/20.
Przykładowe zdjęcie:
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Wisznia Mała, 55-114 Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 do dnia
20.09.2019r. godz. 10.00
Otwarcie ofert:4. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: Urząd Gminy Wisznia Mała, 55-114 Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 dnia 20.09.2019r. godz. 10.30
Termin składania:2019-09-20
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:3. Okres Gwarancji: 36 m-cy
4. Warunki płatności: płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. III. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy
umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
Oferta na zadanie pn: ,, Dostawa wraz z montażem ławek na terenach Gminy Wisznia Mała "
UWAGA!! NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 20.09.2019r. godz. 10.30
2. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, w formie pisemnej. Oferta
powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
IV. Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy biorący udział w postępowaniu (jeśli dotyczy)
Brak
V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: najniższa cena.
VI. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania, bez
podawania przyczyn.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy zobowiązani są wnosić
najpóźniej do 3 dni przed terminem otwarcia ofert w taki sposób, żeby mógł zapoznać się z ich treścią w
godzinach pracy Urzędu
4. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.
5. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania i złożenia oferty.
VII. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
- pełnomocnictwo - jeśli podpisuje osoba upoważniona przez Wykonawcę.
Kontakt:Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Aleksandra Kwiatkowska tel. 71 308-48-22, e-mail: a.kwiatkowska@wiszniamala.pl
w godz. 09:00 do 14:00,
Numer dokumentu:UGWM.271.ZO.31.19
Źródło: Internet i własne
Załączniki: