Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-03-18
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Organizator:WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE
Adres: ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:dostawa materiałów eksploatacyjnych
Purelab Option Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie ul. Żelazna 79 ; 00-875
Warszawa
1. Zakres przedmiotu zamówienia
a. dostawę materiałów eksploatacyjnych Purelab Option do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie ul. Żelazna 79 ; 00-875 Warszawa
b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - Załącznik Nr2
Miejsce i termin składania ofert: a. Ofertę cenową na wypełnionym formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert należy dostarczyć do dnia 21-03-2019r., do godziny 15.00, drogą elektroniczną, na adres e-mail: marzena.winiarczyk@wsse.waw.pl
Termin składania:2019-03-21
Wymagania:c. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
d. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez Przedstawiciela zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy, wzór protokołu stanowi -Załącznik Nr3
e. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie Zlecenia wykonania dostawy - wzór zlecenia stanowi Załącznik NrA do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty
3. Informacje o wymaganych oświadczeniach i dokumentach - Wykonawca wraz z propozycją cenową składa:
nie dotyczy
Źródło: Internet i własne
Załączniki: