Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24758785 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-02-24
Przedmiot ogłoszenia:DOSTAWA MATERIAŁU DO BADAŃ - STALI
Organizator:Kuźnia Jawor S.A
Adres: Kuziennicza 4, 59-400 Jawor
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. jaworski
Państwo: Polska
NIP:PL6950002399
Telefon / fax:508 359 333
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/148064
Opis:Nr ref. 2/2023/1.1.1 DOSTAWA MATERIAŁU DO BADAŃ - STALI
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0047/17 - Opracowanie innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility

Część 1
DOSTAWA MATERIAŁU DO BADAŃ - STALI

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia jest niezbędny do zrealizowania celów Projektu. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiału do badań - stali zgodnej ze specyfikacją nr 55 z dnia 3.10.2014r. na potrzeby testów i prób technologicznych. Materiał niezbędny jest do odkucia opracowywanych w projekcie wzorców geometrycznych i odkuwek kutych w centrum.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stali w postaci prętów do wytwarzania materiału wsadowego przeznaczonego do produkcji odkuwek stalowych, o profilu fi90, wykonanej zgodnie ze specyfikacją nr 55 z dnia 3.10.2014r stanowiącą załącznik nr 1.
Zamawiający wskazuje, że niniejsze zapytanie dotyczy dostawy stali na potrzeby projektu ,,Opracowanie innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku emobility".
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-03-31
Termin składania:2023-03-31
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
jaworski
Gmina
Jawor
Miejscowość
Jawor
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-04-10
Koniec realizacji
2023-04-28
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
DOSTAWA
Wymagania:Zamawiający wskazuje, że nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający wskazuje, że wybrany Dostawca będzie zobowiązany do dostawy stali o zakładanych parametrach oraz składzie chemicznym oraz wykonywanie dostaw zgodnie ze składanymi zamówieniami.
Zamawiający przewiduje dostawę stali w częściach (partiami), wynikających z poszczególnych zamówień wg. zapotrzebowania.
Przedmiotem zapytania jest dostawa stali w ilości 48000 kg (+/-10%) zgodnych jakościowo z powyższą specyfikacją. Dokładne ilości dostaw otrzyma Wykonawca w zamówieniach poszczególnych partii stali.
Zapłata za dostawę będzie odbywała się po odbiorze danej części (partii) stali, na podstawie faktury, która musi odwoływać się do terminu płatności, ustalonego na zasadach określonych w kryterium ,,Termin płatności".
Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu zamówienia nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.
Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w przedmiocie zamówienia Zamawiający reklamuje w ciągu 5 dni roboczych od ich stwierdzenia. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie z tytułu rzeczywiście dostarczonej ilości stali.
Uwaga!
Warunkiem ważności oferty jest wypełnienie załączonego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Warunki zmiany umowy
1. Umowa zawarta z Wykonawcą może zostać zmieniona w drodze pisemnego aneksu w następującym zakresie i przypadkach:
a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym uzyskał uprawnienie do wystawienia faktury.
b) w sytuacji wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności pojęcie to Zamawiający będzie interpretował w sposób odpowiadający postanowieniu pkt. 109 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. W świetle tego postanowienia, ,,Pojęcie niemożliwych do przewidzenia okoliczności odnosi się do okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia przez instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem dostępnych jej środków, charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wykorzystanymi na przygotowanie postępowania a jego przewidywalną wartością. Nie może to jednak mieć zastosowania w sytuacjach, w których modyfikacja powoduje zmianę charakteru całego zamówienia, na przykład przez zastąpienie zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia (...)".
W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by możliwe było odwrócenie lub naprawienie skutków wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności.
c) w przypadku zmiany Wykonawcy, gdy wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego dostawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości, przez innego dostawcy, który spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia zasad, wynikających z niniejszego zapytania ofertowego, umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz postanowień Wytycznych horyzontalnych.
d) zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
e) zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, jeżeli zmiany takie nastąpią po udzieleniu zamówienia;
f) zmiany (w tym wprowadzenia nowych regulacji) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
g) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony umowy;
h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości zamówienia lub wykonania obowiązku ustanowionego w umowie; Przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej Umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie niniejszej Umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością.
i) W przypadku wystąpienia siły wyższej umowa zostanie zmieniona w zakresie terminu dostawy lub terminu wykonania obowiązku ustanowionego w umowie o czas działania siły wyższej lub czas niezbędny do odwrócenia skutków takiego działania.
2. Możliwa jest zmiana umowy z Wykonawcą, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
o zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
o zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
o wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Informacje na temat zakresu wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie zostanie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (OFERTY WYKLUCZONE). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem Kuźnią Jawor S.A. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy Kuźnia Jawor S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu firmy Kuźnia Jawor S.A. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Aby zapewnić wykonawcom możliwość złożenia wskazanego oświadczenia Zamawiający wskazuje, że do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta uprawnieni są Prezes Zarządu Bartłomiej Nowak, Członek Zarządu Łukasz Powierża oraz Prokurent Jolanta Barańska.
W imieniu Zamawiającego zadania związane z przeprowadzeniem postępowania wykonuje: Ewa Rak
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-02-24
Data ostatniej zmiany
2023-02-24 15:44:47

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Punkty będą obliczone następująco:
Cena netto oferty najtańszej
------------------------------ x 95 = ilość punktów
Cena netto oferty badanej
Wskazana cena obejmuje cenę bazową za 1 t danego materiału, BEZ ceny transportu do siedziby oraz bez dodatku stopowego oraz złomowego.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2. Punkty będą obliczone następująco:
Wymagana przedpłata - 0 pkt
Termin płatności do 30 dni (włącznie) - 1 pkt.
Termin płatności do 45 dni (włącznie) - 3 pkt
Termin płatności do 60 dni (włącznie) - 5 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Ewa Rak
tel.: 508 359 333
e-mail: ewarak@kuznia.com.pl
Kod CPV:14622000-7
Numer dokumentu:2023-8972-148064, 2/2023/1.1.1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: