Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15449706 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-05-25
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa materiału nasadzeniowego
Organizator:Urząd Miejski w Wieruszowie
Adres: ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów
Województwo / powiat: łódzkie, pow. wieruszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62 78 32 610 fax. 62 78 32 611
E-mail:
Opis:I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału nasadzeniowego W następującej ilości:
1) Begonia drobnokwiatowa koloru różowego - 1000 szt.,

2) Begonia drobnokwiatowa koloru białego - 1000 szt.,

3) Begonia drobnokwiatowa koloru czerwonego - 1000 szt.,

4) Pelargonia czerwona krótkopędowa - 64 szt.,

5) Pelargonia czerwona zwisająca - 112 szt.,

6) Ipomea jasna - 95 szt.,

7) lpomea ciemna - 95 szt.,

8) Róża czerwona na pniu - 16 szt.

9) Komarzyca - 64 szt.

10) Kocanka włochata - 64 szt.

11) Bluszczyk kurdybanek - 64 szt.

12) Hortensja ogrodowa z uprawy kontenerowej o średnicy 15 cm - 40 szt.
2. Dostarczone rośliny wykorzystywane do obsadzenia powinny charakteryzować się atrakcyjnym wyglądem tj. obfitym kwitnieniem oraz intensywną barwą kwiatów lub liści oraz powinny być jednorodne pod względem gatunku i odmiany.
3. Dostawa materiału roślinnego nastąpi na koszt Wykonawcy. Koszt transportu powinien być wliczony w cenę wykonania zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: 3. Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 29 maja 2018 r. do godz. 10.00 w formie:
1) pisemnej na adres: Gmina Wieruszów, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów
2) faksem na numer 62 78 32 611
3) w wersji elektronicznej na adres e-mail: um@wieruszow.pl
Termin składania:2018-05-29
Miejsce i termin realizacji:II. Termin realizacji zamówienia:
Termin dostawy materiału roślinnego: 15.06.2018 r.
Okres gwarancji: 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy termin płatności: 30 dni od dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu
Wymagania:III. Kryterium oceny ofert i forma złożenia oferty:
1. Zamawiający wybierze ofertę, której cena brutto będzie opiewała na najniższa kwotę. Koszt

oferty brutto stanowi wartość całego zamówienia.
2. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym ceny jednostkowe brutto i netto poszczególnych materiałów nasadzeniowych. Niepodanie w formularzu ceny brutto choć jednej z cen jednostkowych spowoduje odrzucenie oferty.
IV. Inne informacje

1. Zamawiający wybierze Oferenta, który zaoferuje najniższa cenę za dostarczony materiał nasadzeniowy objęty przedmiotem zapytania ofertowego.

2. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z ogłoszeniem.

3. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nierzetelnego przygotowania oferty (w tym oferty nieczytelne), bądź oferty złożonej po terminie obciążają Wykonawcę.

4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze oferty zostanie wysłana do Oferentów, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków ogłoszenia bez podania przyczyn.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w postępowaniu.

8. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta pisemna umowa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. W przypadku uchylenia się wybranego Oferenta od podpisania umowy, umowa zostanie zawarta z Oferentem, którego oferta, jako kolejna spośród pozostałych jest najkorzystniej sza.

10. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie przekraczających 30% zamówienia publicznego.
Numer dokumentu:ZN.7021.13.2018.JZ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: