Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14735907 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-01-16
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa matrycy do mini-prasy
Organizator:POLITECHNIKA GDAŃSKA
Adres: ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:58 347 25 87 Fax:58 347 28 21
E-mail:
Opis:Dostawa matrycy do mini-prasy dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz 1579) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.), informuje o zamiarze udzjelenia zamówienia na dostawę matrycy do mini-prasy (pastylkarki) firmy SPECAC i zaprasza do składania ofert.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Matryca do mini-prasy (pastylkarki) firmy SPECAC.
Matryca pozwala na wytwarzanie pastylek o średnicy 7 mm używanych w spektroskopii FTiR. Kompletna matryca składa się:
- z matrycy dolnej i górnej,
- pierścienia stanowiącego oprawkę próbki,
- pleksiglasowej osłony do ekstrakcji próbki
Miejsce i termin składania ofert: 4. Oferty należy złożyć w formie pisemnej do dnia 22.01.2018r. do godziny 08:00, pocztą elektroniczną adres: zam.publiczne@mif.pg.gda.pl
Termin składania:2018-01-22
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.
Wymagania:3. Oferta powinna zawierać:
a) Przedmiot dostawy (nazwę, model, typ itp.),
b) Cenę oferty brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, kosztu transportu do siedziby Zamawiającego,
c) Termin realizacji zamówienia,
d) Warunki gwarancji,
e) Termin ważności oferty.
5. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100%.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną spełniającą wszystkie wymagania specyfikacji zawartej w pkt 1.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
Numer dokumentu:ZZ/8/019/D/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: