Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24743788 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-02-22
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa mebli
Organizator:Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Adres: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 222 500 118, tel. 22 623 12 11
E-mail:
Opis:DOSTAWA MEBLI NA WYMIAR DO SAL KONFERENCYJNYCH
1. Przedmiot zamówienia:
? Zakup mebli zgodnie z załącznik nr 1 i 2 do zapytania ofertowego
Miejsce i termin składania ofert: 6. Termin złożenia oferty: do 28.02.2023 r. do godz. 12:00
7. Sposób złożenia oferty:
? elektronicznie na adres poczty Przemyslaw.Klakowicz@minrol.gov.pl, w tytule wpisując
sprawa BA.zem23.4.2023.
Jeżeli Wykonawca nie ma możliwości złożenia oferty w powyżej określony sposób to dopuszcza
się osobiste złożenie oferty w Biurze Przepustek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 00-930
Warszawa, Ul. Wspólna 30, z dopiskiem ,,sprawa BA.zem.23.4.2023", w godz.ch 8.15-16.15
od poniedziałku do piątku.
Termin składania:2023-02-28
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia:
? 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:? Sprzedawca określi w formularzu ofertowym okres gwarancji na dostarczone meble.
? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawiera umowy na podstawie własnych wzorów
umów stosowanych w Ministerstwie, umowa w załączniku nr 3 do zapytania.
3. Kryteria oceny ofert:
? 100% cena
Pod uwagę będą brane tylko oferty pełne tzn. zawierające wycenione wszystkie pozycje.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Kupujący zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z właściwymi Oferentami w cel uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
4. Wymagania co do oferty cenowej:
? podpisany załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
? wypełniony w języku polskim formularz ,,OFERTA", według wzoru określonego
w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego,
? wypełnione w języku polskim ,, Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia",
według wzoru określonego w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do zawarcia umowy. Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny
ofert.
Kontakt:5. Osoba uprawniona do kontaktu: Pan: Przemysław Kłakowicz tel. 22 623 12 11 adres
e-mail: Przemyslaw.Klakowicz@minrol.gov.pl
Numer dokumentu:BA.zem.23.4.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: