Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-20
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa mebli biurowych i medycznych
Organizator:Leczniczo-Rehabilitacyjny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Orthogon Sp. z o.o
Adres: Adolfa Wodeckiego 23, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Województwo / powiat: śląskie, pow. Jastrzębie-Zdrój
Państwo: Polska
NIP:PL6332033079
Telefon / fax:660 719 360
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/131502
Opis:Dostosowanie epidemiologiczne i wdrożenie nowych świadczeń medycznych w Leczniczo-Rehabilitacyjnym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Powstaje w kontekście projektu
RPMP.14.02.00-12-0548/20 - Dostosowanie epidemiologiczne i wdrozenie nowych swiadczen medycznych w Leczniczo-Rehabilitacyjnym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Część 1
DOSTAWA mebli biurowych i medycznych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Meble
Opis
DOSTAWA mebli biurowych i medycznych, w tym:
o stoliki przyłóżkowe,
o szafa pacjenta,
o oświetlenie przyłóżkowe,
o krzesło,
o zacienienie okien sal,
o meble na taras,
o meble medyczne do pokoju zabiegowego z montażem,
o biurko do pokoju lekarzy,
o fotel,
o szafa ubraniowa,
o szafa na dokumenty medyczne,
o fotel biurowy,
o meble na wymiar,
o stół z czterema krzesłami,
o zakup i montaż aneksu kuchennego do pokoju socjalnego,
o meble do pokoju socjalnego.
Szczegółowa specyfikacja techniczna dostaw w ramach części 1 została ujęta w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2022.
Okres gwarancji
12 miesięcy

Część 2
DOSTAWA sprzętu medycznego i wyposażenia sal

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA sprzętu medycznego i wyposażenia sal, w tym:
o platforma stabilometryczna z pełnym oprogramowaniem,
o tor do nauki chodzenia,
o fotel do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych,
o bieżnia rehabilitacyjna do nauki chodu,
o rower rehabilitacyjny,
o urządzenie do reedukacji przeciwupadkowej,
o wirówka kończyn górnych,
o wirówka kończyn dolnych,
o wirówka stóp i podudzia,
o aparat do elektroterapii,
o aparat do magnetoterapii z leżanką i trzema aplikatorami,
o lampa sollux statywowa,
o przenośny aparat do elektrotrapii,
o koncentrator tlenu,
o torba reanimacyjna,
o laryngoskop,
o otoskop,
o resuscytator,
o termometr elektroniczny,
o aparat do mierzenia ciśnienia krwi,
o pulsoksymetr,
o lampa bakteriobójcza,
o lampa bakteriobójcza,
o kozetka lekarska na kółkach z bokami,
o poręcze na korytarzu,
o uchwyty na salach chorych i w toaletach,
o łóżko ortopedyczne,
o dozownik na mydło w płynie i mydło dezynfekcyjne,
o wózek medyczny zabiegowy,
o tace lekowe,
o statyw do kroplówek,
o brama dezynfekcyjna,
o profesjonalne wózki do sprzątania.
Szczegółowa specyfikacja techniczna dostaw w ramach części 2 została ujęta w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2022.
Okres gwarancji
12 miesięcy

Część 3
DOSTAWA sprzętu komputerowego i biurowego

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
DOSTAWA sprzętu komputerowego i biurowego, w tym:
o system przywoławczy,
o komputery stacjonarne,
o monitory 24" (matryca IPS),
o laptopy,
o urządzenie wielofunkcyjne,
o urządzenie wielofunkcyjne,
o drukarki monochromatyczne,
o drukarka kolorowa,
o drukarka monochromatyczna,
o skaner dwustronny,
o niszczarka 1 CC4 ES,
o niszczarka standardowa,
o czytnik kart,
o oprogramowanie do pracy biurowej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna dostaw w ramach części 3 została ujęta w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2022.
Okres gwarancji
12 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-10-31
Termin składania:2022-10-31
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Jastrzębie-Zdrój
Gmina
Jastrzębie-Zdrój
Miejscowość
Jastrzębie-Zdrój

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Jastrzębie-Zdrój
Gmina
Jastrzębie-Zdrój
Miejscowość
Jastrzębie-Zdrój

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Jastrzębie-Zdrój
Gmina
Jastrzębie-Zdrój
Miejscowość
Jastrzębie-Zdrój
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zmiany umowy zawartej między Zleceniodawcą a Wykonawcą możliwe są jedynie w przypadku wystąpienia siły wyższej lub czynników niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu Stron. Umowa może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
1. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia będzie możliwa w przypadku:
- zmian przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia w tym aktów prawa miejscowego; w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- zmiany wskazanego w ofercie sprzętu na inny, spełniający warunki określone w Zapytaniu ofertowym, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie sprzętu wskazanego w ofercie, zmiana ta nie może spowodować zmiany w kwocie wynagrodzenia.
2. Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku:
- zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, pod warunkiem, że Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia w/w zdarzenia. Przesunięcie terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło lub na czas usunięcia skutków działania siły wyższej,
- wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy dostawy / usługi polegające na:
- dostawie mebli o podobnym charakterze jak zamówienie opisane w części 1.
Szczegóły warunku zawarto w załącznika do zapytania ofertowego.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-10-20
Data ostatniej zmiany
2022-10-20 15:48:49

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteria oceny ofert: spośród ofert prawidłowych Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się dwoma kryteriami:
- ceną (maksymalnie 60 punktów do uzyskania).
Szczegóły obliczania kryterium zawarto w załącznika do zapytania ofertowego.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryteria oceny ofert: spośród ofert prawidłowych Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się dwoma kryteriami:
- czasem dostawy (maksymalnie 40 punktów do uzyskania).
Szczegóły obliczania kryterium zawarto w załącznika do zapytania ofertowego.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteria oceny ofert: spośród ofert prawidłowych Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się dwoma kryteriami:
- ceną (maksymalnie 60 punktów do uzyskania).
Szczegóły obliczania kryterium zawarto w załącznika do zapytania ofertowego.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryteria oceny ofert: spośród ofert prawidłowych Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się dwoma kryteriami:
- czasem dostawy (maksymalnie 40 punktów do uzyskania).
Szczegóły obliczania kryterium zawarto w załącznika do zapytania ofertowego.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteria oceny ofert: spośród ofert prawidłowych Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się dwoma kryteriami:
- ceną (maksymalnie 60 punktów do uzyskania).
Szczegóły obliczania kryterium zawarto w załącznika do zapytania ofertowego.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryteria oceny ofert: spośród ofert prawidłowych Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się dwoma kryteriami:
- czasem dostawy (maksymalnie 40 punktów do uzyskania).
Szczegóły obliczania kryterium zawarto w załącznika do zapytania ofertowego.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Robert Dubel
tel.: 660 719 360
e-mail: orthogon@poczta.onet.pl
Kod CPV:33196200-2, 39150000-8, 39515410-2, 33100000-1, 33196200-2, 33631600-8, 34912100-4, 39831700-3, 30191400-8, 30213100-6
Numer dokumentu:2022-44635-131502, 1/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: