Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14712715 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-11
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa mięsa drobiowego
Organizator:DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W BIŁGORAJU
Adres: Gen. Bora Komorowskiego 20, 23-400 Biłgoraj
Województwo / powiat: lubelskie, pow. biłgorajski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 84 688 03 47
E-mail:
Opis:Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
udzielanego w formie zapytania ofertowego, którego wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8._
II. Przedmiot zamówienia:
Sukcesywne dostawy świeżego mięsa drobiowego przez okres 12 miesięcy. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do Zamawiającego produktów, których asortyment szczegółowo określono w zestawieniu zamieszczonym w FORMULARZU OFERTOWYM
Dostarczane mięso musi być świeże, nie mrożone, wyprodukowane i dostarczone zgodnie z wymogami SANEPIDU i systemu HACCAP . Każdy dostarczony asortyment musi być opatrzony data przydatności do spożycia. Wykonawca musi posiadać wszelkie przewidziane prawem dokumenty weterynaryjne na pochodzenie i ubój zwierząt, które zostały wykorzystane do przygotowania asortymentu dostawy i udostępnić je na żądanie Zamawiającego lub służb do tego uprawnionych.
Dostawy odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach miedzy 7:00 a 9:00 rano, na podstawie zamówień telefonicznych
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) sukcesywnego dostarczania przez okres 12 miesięcy PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w asortymencie i ilości zgodnej ze złożonym zamówieniem przez Dział Żywienia Zamawiającego.
b) dostarczania towarów opakowanych i przewożonych w odpowiednich warunkach zgodnie z wymaganiami HACCP,
c) realizowania dostaw zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami sanitarnymi.
d) dostarczania towarów do magazynu Zamawiającego, własnym transportem, na własny koszt i ryzyko,
e) dokonywania we własnym zakresie wyładunku i wniesienia dostarczanego towaru do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego,
f) dołączania do każdej dostawy faktury VAT .
g) terminowego dostarczania zamówionych towarów. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę towarów w terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu danego towaru u innego podmiotu i obciążenia Wykonawcy różnicą między ceną zakupu u innego podmiotu, a ceną wynikającą z umowy - w takim przypadku Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru dostarczonego po terminie.
2 . Zamawiający składać będzie cząstkowe zamówienia telefonicznie wynikające z bieżącego
zapotrzebowania. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia lub zwiększenia ilościowego
dostaw towarów wyszczególnionych w FORMULARZU OFERTOWYM- do obiektywnie istniejących potrzeb (może wynikać ze zmiany ilości żywionych osób lub różnorodności jadłospisu czego nie można przewidzieć w chwili
przygotowania oferty).
3. Ostateczna wartość dostaw wynikać będzie z faktycznej ilości dostarczonego
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, według cen zawartych w FORMULARZU OFERTOWYM 4 . WYKONAWCY nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek
roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
5. Należność za dostarczone towary regulowana będzie przelewem na konto WYKONAWCY w ciągu 21 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
6. Zamówienie podlega sukcesywnej realizacji, w miarę potrzeb Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy, jeżeli wcześniej nie nastąpi wyczerpanie kwoty brutto umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 9. Miejsce, termin i forma składania ofert.
Oferty należy złożyć/przesłać do dnia 18.01.2018 r.do godź. 10:00
Oferty należy złożyć w formie pisemnej:
dokumenty złożyć w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju, ul. Gen. Komorowskiego 20, pok. 410
lub za pośrednictwem poczty na adres: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju, ul. Gen. Komorowskiego 20, 23-400 Biłgoraj (za datę złożenia oferty uważa się dzień i godzinę otrzymania oferty przez Zamawiającego).
Na kopercie należy umieścić dopisek: ,,Oferta na dostawę mięsa drobiowego" 10. Oferty przesłane lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2018-01-18
Miejsce i termin realizacji:V. Termin realizacji: Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy.
Wymagania:III. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
IV. Koszty transportu ponosi Wykonawca
VI. Forma i termin zapłaty - przelew w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury VAT.
VII. Termin i forma składania ofert
Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferent może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać wszystkie informacje i dane określone w tych dokumentach.
4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
5. Kolumnę ,,Nazwa własna produktu Wykonawcy" można wypełnić jako uzupełnienie kol. Nr 1.
6. Sposób obliczenia ceny. Wykonawca wypełnia odpowiednią część załącznika nr 1 FORMULARZ OFERTOWY, podając dla wszystkich produktów cenę jednostkową netto, przeliczoną przez szacunkową wielkość zamówienia, % stawkę VAT, łączną wartość brutto; ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + VAT = wartość brutto Łączną cenę oferty stanowi suma wartości brutto zamieszczonych w FORMULARZU OFERTOWYM.
7. Wszystkie ceny należy określić w złotych i groszach, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
W ramach ceny należy uwzględnić wszystkie koszty oraz należne opłaty i podatki z tytułu nabycia, transportu, ubezpieczenia, podatku VAT oraz rabaty.
8. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen,
Numer dokumentu:DAiOT.331.01A.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: