Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21104781 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-21
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa mikroskopu stereoskopowego wyposażonego w kamerę
Organizator:Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Adres: ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 22 629 32 21
E-mail:
Opis:DOSTAWA mikroskopu stereoskopowego wyposażonego w kamerę
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
1. DOSTAWA mikroskopu stereoskopowego wyposażonego w kamerę, o następujących parametrach:
1) Apochromatyczny system optyczny
2) Konstrukcja z równoległymi torami optycznymi
3) Głowica mikroskopu:
- płynna zmiana powiększenia (zoom) za pomocą obustronnych pokręteł
- współczynnik zoom nie mniejszy niż 18:1
- zakres zoom nie mniejszy niż 0,75x - 13,0x
- wbudowana regulowana przysłona aperturowa
4) Rewolwer obiektywowy z funkcją obserwacji osiowej i stereoskopowej (przełączanie) z miejscami do zamontowania co najmniej dwóch obiektywów.
5) Obiektyw Plan Apochromatyczny o powiększeniu 1x, odległość robocza nie mniejsza niż 60 mm
6) Sumaryczne powiększenie z okularami 10x w zakresie nie mniejszym niż 7,5x - 130x
7) Nasadka okularowa:
- regulowane nachylenie tubusów okularowych
- tor optyczny do montażu kamery mikroskopowej - adapter c-mount z optyką projekcyjną 0.55x, dostosowaną do sensora kamery opisanej dalej
- zwrotnica podziału światła okulary/port kamery 100/0 : 50/50 (%) - umożliwiająca jednoczesną obserwację obrazu przez okulary oraz za pośrednictwem kamery
- komplet okularów o powiększeniu 10x i polu widzenia o średnicy nie mniejszej niż 22 mm
8) Statyw mikroskopu:
- ogniskowanie za pomocą obustronnych pokręteł ruchu zgrubnego (przesuw nie mniejszy niż 18,0 mm na obrót) i drobnego (przesuw nie większy niż 3,0 mm na obrót)
- zakres ogniskowania (ruch w pionie, w osi Z): nie mniejszy niż 100 mm
- wbudowany w statyw oświetlacz światła przechodzącego LED z płynną regulacją natężenia i funkcją obserwacji w kontraście oświetlenia skośnego
9) Możliwość rozbudowy mikroskopu o: dodatkowe obiektywy, okulary, funkcje zmotoryzowane (ogniskowanie, skanujący stolik XY), funkcje inteligentnego rozpoznawania powiększenia.
10) Oświetlacz światła odbitego
- pierścień oświetlający LED
- maksymalna jasność przy odległości roboczej wynosząca nie mniej niż 130 kLx
- kontroler-pilot do płynnego sterowania jasnością, wyborem aktywnych segmentów oświetlacza oraz rotacją segmentów
- możliwość stosowania filtrów polaryzacyjnych
11) Cyfrowa kolorowa kamera mikroskopowa
- praca w rozdzielczościach: nie mniej niż 2880 x 2048 pikseli oraz nie mniej niż 1440 x 1024 pikseli (w zależności od szybkości odświeżania)
- sensor CMOS o przekątnej nie mniejszej niż 1/1,8"
- czułość: od nie więcej niż ISO 50 do nie mniej niż ISO 3200.
- prędkość odświeżania obrazu: nie mniej niż 30 fps (przy rozdzielczości 1440 x 1024 pikseli) oraz nie mniej niż 15 fps w pełnej rozdzielczości (2880 x 2048 pikseli)
- czas naświetlania regulowany
- komunikacja z komputerem: port USB 3.0
- oddzielny zasilacz, włącznik na obudowie kamery, wraz z lampką sygnalizującą status pracy (włączona/wyłączona/czuwanie)
- montaż na mikroskopie za pośrednictwem adaptera c-mount
12) Oprogramowanie sterujące, umożliwiające:
- akwizycję i archiwizację obrazów
- pełną kontrolę kamery z bieżącym, żywym podglądem obrazu bezpośrednio z kamery
- pobieranie zdjęć: pojedynczych, sekwencyjnych (stosy), rejestracja filmów (avi) oraz sekwencji czasowych (timelapse)
- pomiary planimetryczne: długość, pola powierzchni, obwód, kąt, promień, ręczne zliczanie obiektów, profil intensywności wzdłuż zadanej linii
- półautomatyczne składanie obrazów mozaikowych z wielu sąsiadujących ze sobą pól widzenia mikroskopu (mikropanorama)
- tworzenie konfiguracji optycznych
- wprowadzanie na obraz na żywo oraz fotografie: podziałki-skali, opisów i znaczników, wyskalowanych siatek pomiarowych
- zapis obrazów w formatach ogólnie rozpoznawanych, w tym min. TIFF, JPG, JPEG2000 i BMP
- możliwość tworzenia makr - automatyzacja najczęściej wykonywanych poleceń w oprogramowaniu
- bezterminowa licencja
- możliwość rozbudowy o moduł do sterowania dołączanym opcjonalnym zmotoryzowanym napędem mechanizmu ogniskowania
2. Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 24 miesiące i zapewni serwis gwarancyjny (bezpłatny) i pogwarancyjny.
3. Wykonawca dostarczy sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, bezpieczny, kompletny, wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż czwarty kwartał 2019 roku. Całość dostawy będzie posiadała wymagane deklaracje CE lub deklaracje zgodności oraz instrukcje obsługi dostępne on-line na stronie producenta lub Wykonawcy.
4. Wykonawca dostarczy sprzęt w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od daty podpisania umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania, w ramach zamówienia, jednodniowego szkolenia dla trzech osób.
1) Wykonawca wskaże w ofercie adres oficjalnej strony Wykonawcy, pod którym Zamawiający zapozna się z katalogiem na oferowany mikroskop.
2) Wybrany wykonawca dostarczy katalog/broszurę ze specyfikacją techniczną i funkcjonalną mikroskopu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko na adres wskazany przez Zamawiającego
Miejsce i termin składania ofert: 1. Miejsce składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: mkaminski@miiz.waw.pl.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert: 12 maja 2021 godz. 10:00
Otwarcie ofert:3. Termin otwarcia ofert: 12 maja 2021, godz. 10:15 4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
Termin składania:2021-05-12
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
Zamawiający wymaga złożenia Oferty w formie skanu oryginalnej, podpisanej oferty pocztą elektroniczną na adres: mkaminski@miiz.waw.pl nie później niż do dnia 12 maja 2021 do godziny 10:00. Proszę dopisać w temacie: OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE DA-03-D-2021.
2. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać nw. dokumenty i oświadczenia:
1) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ZO wraz z opisem oferowanego mikroskopu (najlepiej w formie tabeli w wyszczególnionymi parametrami, zgodnie z zamieszczoną jako załącznik do oferty nr 1a).
2) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
3) dokument uprawniający do reprezentacji osoby podpisujące ofertę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych, które Zamawiający może pobierać samodzielnie z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo;
4) inne oświadczenia oraz dokumenty wymagane postanowieniami ZO, w tym linki do stron producenta sprzętu/ dzięki którym Zamawiający będzie w stanie potwierdzić spełnianie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Wymogi formalne oferty:
1) zaleca się, aby każda strona oferty wraz ze wszystkimi Załącznikami była parafowana przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy;
2) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, w tym w załącznikach, muszą być podpisane i datowane własnoręcznie przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy;
3) zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna zaczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
4) Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres mkaminski@miiz.waw.pl. Z dopiskiem w temacie ,,WYCOFANIE"
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena - powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami ZO, które mają wpływ na ostateczną zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia; powinna zawierać podatek od towarów i usług i powinna być wyliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym między innymi: wartość przedmiotu zamówienia, wszystkie wymagane uzgodnienia, ubezpieczenia, oraz pozostałe czynniki cenotwórcze.
3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
4. Cena oferty musi być podana w walucie w PLN, z wyodrębnieniem podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena może być tylko jedna.
6. Cena jest ceną ryczałtową.
7. Cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
9. W przypadku błędnych obliczeń Wykonawcy w Formularzu ofertowym, Zamawiający dokona poprawy omyłki rachunkowej na podstawie podanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej netto.
VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów przy spełnieniu postawionych warunków, cech i parametrów dotyczących zamówienia, opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym (OPZ)
1) Kryterium: cena, waga kryterium:70%
Sposób oceny: według wzoru: C= (cena oferty z najniższą ceną/cena oferty badanej) x 70 2) Kryterium termin gwarancji, waga kryterium: 10%, max. liczba punktów 20 Sposób oceny: okres gwarancji 24 miesiące: 0 pkt, -36 miesięcy: 10pkt, -powyżej 36 miesięcy: 20 pkt.
3) Kryterium: termin dostawy , waga kryterium 10%, max. L. punktów 10
Sposób oceny: nie więcej niż 8 tygodni: 10pkt, powyżej 8 tygodni: 0pkt 4) Kryterium: dodatkowe funkcje: możliwość zamontowania aparatu fotograficznego typu ,,lustrzanka" z sensorami w formatach pełnej klatki oraz aparatów o mniejszych matrycach (zamontowane adaptery), waga kryterium 10%: max. liczba punktów 10. Sposób oceny: tak: 10 pkt, nie: 0 pkt
Kontakt:IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA z ZAMAWIAJĄCYM i Z WYKONAWCAMI
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się: przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: przetargi@miiz.waw.pl.
Z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr DA-03 -D-2021;
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) W sprawie opisu przedmiotu zamówienia: dr Marcin Kamiński,
2) W sprawach formalnych: dr Anna Jachner - Miśkiewicz.
Numer dokumentu:DA-03/D/ZO/MIIZ/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: