Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-08
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa mobilnych zestawów komputerowych oraz wielofunkcyjnych kolorowych urządzeń drukujących
Organizator:Służba Ochrony Państwa
Adres: ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. /0-22/606 55 21
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia.
Aby zapewnić uczciwą konkurencję i mając na uwadze fakt, że przedmiot zamówienia jest podzielny, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przez Wykonawców.
Przedmiotem zamówienia jest:
Część I:
Dostawa 11 kpl. Mobilnych zestawów wyjazdowych, zgodnie z parametrami technicznymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a do ogłoszenia.
Część II:
Dostawa 12 szt. Wielofunkcyjnych kolorowych urządzeń drukujących, zgodnie z parametrami technicznymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1b do ogłoszenia.
a. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, z roku produkcji 2018.
b. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia objęty był gwarancją na okres 24 miesiące;
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu dla całości lub części ogłoszenia w zamkniętej kopercie opisaną wg. poniższego wzoru:
OFERTA
,,NA DOSTAWĘ
Część I zamówienia:
Dostawa 11 kpl. Mobilnych zestawów wyjazdowych zgodnie z parametrami technicznymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a do ogłoszenia.
Część II zamówienia:
Dostawa 12 szt. Wielofunkcyjnych kolorowych urządzeń drukujących zgodnie z parametrami technicznymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1b do ogłoszenia."
NR SPRAWY 52/2018/ZP
,,NIE OTWIERAĆ"
przed 15.10.2018 r. godz. 11:00
Konsekwencje złożenia oferty w kopercie oznaczonej w inny sposób ponosi Wykonawca (np. potraktowanie tej przesyłki jako zwykłej korespondencji i jej otwarcie).
Termin złożenia oferty.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Służby Ochrony Państwa w ,,kancelarii ogólnej" bud. 1 część B pokój 7 nie później niż do dnia 15.10.2018 r. do godz. 10:00 (kancelaria czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15).
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w obiekcie Zamawiającego: ul. Podchorążych 32, 00 - 463 Warszawa w dniu 15.10.2018 r. godz. 11:00.
Termin składania:2018-10-15
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: 09.11.2018 r.
Wymagania:Opis sposobu przygotowania oferty.
a. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załączniki nr 1, 1a, 1b, 2 i 3 do ogłoszenia.
b. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Podpis powinien jednoznacznie identyfikować osobę podpisującą.
c. Jeżeli Wykonawcę będzie reprezentował pełnomocnik, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo powinno wskazywać zakres uprawnień i być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
d. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wypełniając odpowiednie pole w załączniku nr 1 do ogłoszenia. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za własne.
Wykonawcy składający ofertę w dniu otwarcia ofert, z uwagi na system przepustkowy funkcjonujący u Zamawiającego, winni przybyć na minimum 15 minut przed upływem terminu na jej złożenie.
f. Wykonawca powinien zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinien oznaczyć klauzulą ,,nie udostępniać tajemnica przedsiębiorstwa".
4. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Lp.
KRYTERIUM
WAGA
1.
Cena.
100%
W celu oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny zostanie zastosowany następujący sposób dokonywania ich oceny:
- P cena = 100%, sposób oceny: minimalizacja;
SPOSÓB OCENY MINIMALIZACJA
P= ( wartość min./wartość badana) x 100 x waga "1";
gdzie:
P - ilość punktów przyznana danej ofercie za cenę brutto oferty;
wart. min - minimalna cena brutto oferty zaoferowana w postępowaniu;
wart. badana - cena brutto oferty podana przez oferenta dla którego wynik jest obliczany;
waga "1" - 100% - maksymalna ilość punktów do uzyskania - 100.
Kontakt:Nazwiska oraz sposób kontaktowania się z pracownikami Zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą.
Anna MILEWSKA - tel. /0-22/606 55 21, od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15, 02 - 634 Warszawa, ul. Miłobędzka 38, zamowieniapubliczne@sop.gov.pl
Łukasz SINIAKOWICZ - tel. /0-22/ 606 57 63, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, 00 - 463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, zamowieniapubliczne@sop.gov.pl
Kod CPV:30232110-8; 30232100-5; 30213100-6; 30231300-0; 30236000-2.
Numer dokumentu:52/2018/ZP 1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: