Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-04-19
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa, montaż i instalacja monitorów interaktywnych
Organizator:Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Adres: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania ofertowego jest
DOSTAWA, montaż i instalacja monitorów interaktywnych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznik nr 2 Zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiących załączniki nr 1 do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć postaci skanu podpisanej oferty lub elektronicznie tj. z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, na adres poczty elektronicznej beata.budrewicz@umk.pl
2. TERMIN SKŁADANIA ofert: 29.04.2024 r., do godz. 11:00.
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 29.04.2024 r., o godz. 11:30.
Termin składania:2024-04-29
Miejsce i termin realizacji:1. Termin realizacji zamówienia: do 42 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o przygotowaniu pomieszczeń do instalacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego.
Wymagania:Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), jako że nie zachodzą przesłanki stosowania tej ustawy, określone w jej art. 2 ust. 1.
2. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i wagą:
cena ofertowa brutto - waga 100 %
2. Cena oferty musi być wyrażona w PLN.
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
V. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA
1. Wykonawca może zadawać Zamawiającemu drogą elektroniczną - na adres skrzynki elektronicznej: beata.budrewicz@umk.pl - pytania dotyczące treści niniejszego Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego wpłynęły do Zamawiającego na co najmniej 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego nie wpłyną w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczą udzielonych odpowiedzi, Zamawiający może udzielić odpowiedzi albo pozostawić pytania bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono Zapytanie ofertowe
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERT
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć w postaci skanu podpisanej oferty lub elektronicznie tj. z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, na adres poczty elektronicznej beata.budrewicz@umk.pl. zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
3. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Skan oryginału pełnomocnictwa lub jego kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem, musi zostać dołączony do oferty.
VII. ODRZUCENIE OFERTY / WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) który nie uzupełnił wymaganych dokumentów lub nie złożył wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego,
2) który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba że może zwiększyć tę kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty;
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
3) postępowanie obarczone jest wadą, uniemożliwiającą dokonanie wyboru oferty lub zawarcie umowy, której nie można usunąć;
4) wystąpiły okoliczności uniemożliwiające dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty lub udzielenie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
5) nie zostały przyznane środki z budżetu Unii Europejskiej lub z innych źródeł, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia;
IX. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
W tytule wiadomości należy wskazać nr postępowania.
Kontakt:Osoba do kontaktu: Beata Budrewicz-Grabiało - adres e-mail: beata.budrewicz@umk.pl
Kod CPV:30231300-0
Numer dokumentu:UCI-DIZP-Z-110/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: