Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23086049 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-04-19
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa nabiału
Organizator:Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej
Adres: Ul. Osińska 50, 44-240 Żory
Województwo / powiat: śląskie, pow. Żory
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax (32) 4345444
E-mail:
Opis:Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: DOSTAWA nabiału do Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nabiału do Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Temat: DOSTAWA nabiału do Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach
Wspólny Słownik Zamówień: 15500000-3 - Produkty mleczarskie
Opis: Nabiał
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Ogólna charakterystyka zamówienia:

1. DOSTAWA nabiału do Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach.
2. Wykonawca będzie dostarczał nabiał - pierwszej klasy jakości, świeży, odpowiadający normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę artykułów spożywczych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania nabiału do magazynu kuchennego Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2021) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe artykułów spożywczych, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczający zamówiony towar pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.
5. Zamawiający wymaga, że godz. dostaw wskazane w SWZ obowiązują przez cały okres realizacji zamówienia. Zamawiający będzie odnotowywał spóźnienia dostaw. Zamawiający podaje okresy (tydzień roboczy) i godz. dostaw dla nabiału: 3 x w tygodniu od 6.30 do 9.00.
6. Zakres przedmiotowy:

PAKIET NR 5 - NABIAŁ
Lp.
Przedmiot zamówienia
Opis zamówienia
j.m.
Ilość /czas trwania umowy
1.
Jogurt w różnych smakach

Artykuł nabiałowy w saszetce.
Przepyszna przekąska w wygodnej saszetce, która
pozwala na zachowanie świeżości i wysokiej jakości produktu do 6 godzin poza lodówką. Jest źródłem wapnia i witaminy D, potrzebnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci. Nie zawierają syropu glukozowo-fruktozowego, konserwantów, sztucznych aromatów i barwników.

Szt.
90
2.
Twarożek owocowy wzbogacony w wapń
i witaminę D.
Artykuł nabiałowy pakowany w kubeczkach
4 x 50 ml - 200 ml.
Wartościowa przekąska w kubeczku dla dzieci. W każdym z nich znajdziesz pyszny truskawkowy serek, który powstał z dwóch kubeczków mleka. Wapń i witamina D to zgrany duet dla mocnych kości, ponieważ są to składniki odżywcze, zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia. Posiadają pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka
Szt.
80
3.
Deser mleczny z czekoladą i orzechami.
Artykuł nabiałowy pakowany po 150 g
Szt.
80
4.
Serek topiony - krążek (różne smaki)
Artykuł nabiałowy - krążek 180g rozdzielony na 8 szt.
Szt.
10
5.
Jogurt mleczny do picia
Artykuł nabiałowy pakowany w opakowania po 250 ml.
Jogurt produkowany z najwyższej jakości mleka, z dodatkiem wsadu smakowego, wzbogacony wyselekcjonowanymi szczepami bakterii: Bifidobacterium i Lactobacillus acidophilus. Pakowane
w wygodną, poręczną butelkę z zakrętką, umożliwiającą ponowne zamykanie
i otwieranie jogurtu.
Szt.
330
6.
Jogurt owocowy różne smaki
(lub równoważny produkt)
Artykuł nabiałowy pakowany po 150g
Szt.
550
7.
Jogurt naturalny
Artykuł nabiałowy pakowany po 370g
Szt.
100
8.
Jogurt naturalny gęsty
Artykuł nabiałowy pakowany w wiaderko - 5000 g.
Szt.
10
9.
Margaryna mleczna
Artykuł nabiałowy pakowany po 250g
Szt.
400
10.
Masło Extra 82% tłuszczu
Artykuł nabiałowy pakowany po 200 g
Szt.
1000
11.
Maślanka
( lub równoważny produkt)
Artykuł nabiałowy pakowany po 1 l
Szt.
200
12.
Mleko 2,0% bez uht
Artykuł nabiałowy pakowany po 1 l
Szt.
20
13.
Mleko 2,0% uht
Artykuł nabiałowy pakowany po 1 l
Szt.
740
14.
Mleko uht 3,2%
Artykuł nabiałowy pakowany po 1 l
Szt.
800
15.
Ser żółty blok (lub równoważny produkt)
Artykuł nabiałowy
kg
50
16.
Ser żółty salami plastry (lub równoważny produkt)
Artykuł nabiałowy pakowany po 500 g
Szt.
15
17.
Puszysty serek twarogowy różne smaki (lub równoważny produkt)
Artykuł nabiałowy pakowany po 150g.
Produkowany z najlepszego polskiego mleka pochodzącego z najczystszych regionów Polski.
Szt.
30
18.
Serek homogenizowany
Artykuł nabiałowy pakowany w kubeczkach po 140 g.
Kremowy serek homogenizowany, będący źródłem białka.
Szt.
110
19.
Twaróg do sernika
Artykuł nabiałowy pakowany w wiadrach po 1 kg.
Szt.
40
20.
Twaróg chudy
Artykuł nabiałowy pakowany po 1 kg
Szt.
120
21.
Serek topiony
Artykuł nabiałowy pakowany po 100 g
Szt.
100
22.
Śmietana 30%
Artykuł nabiałowy pakowany 500 ml
Szt.
170
23.
Śmietana 18%
Artykuł nabiałowy pakowany po 400 ml
Szt.
180
24.
Śmietana 12%
Artykuł nabiałowy pakowany po 330 ml
Szt.
100
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie papierowej do sekretariatu lub elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: sp16zory@sp16.zory.pl do dnia: 25 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00.
Termin składania:2022-04-25
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie: od dnia zawarcia umowy do 23 grudnia 2022 r.
Wymagania:OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).
3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie: PLN.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Lp.
Warunki udziału w postępowaniu
1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową, którzy są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4
Zdolność techniczna lub zawodowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Kryterium oceny ofert:
- cena 60%.
- warunki płatności: 40%
Oferta spełniająca wymagania i zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana do udzielenia zamówienia.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

Zastrzegam, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków bądź blokady środków.

Zaznaczam, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Kontakt:W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt pod nr tel. 32 4345444 od poniedziałku
do piątku w godzinach: poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:00,
Kod CPV:15500000-3
Źródło: Internet i własne
Załączniki: