Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19554489 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-07-14
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa namiotów imprezowych
Organizator:Gmina Wieruszów
Adres: ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów
Województwo / powiat: łódzkie, pow. wieruszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:62 78 32 610
E-mail:
Opis:dostawa namiotów imprezowych dla sołectwa Lubczyna, Gmina
Wieruszów.
1. Zakres prac do wykonania obejmuje dostawę namiotu imprezowego o wymiarach 6m x 10m ,
PCV kolor szary dla sołectwa Lubczyna - 1 sztuka
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- podstawa 6m x 10m - 60,00 m 2, wysokość boków min 2,Om, wysokość kalenicy min. 3,Om,
- szerokość wejścia min. 4,5 m, wysokość wejścia min.2,0 m.
- rury i złącza 100 % stal, ocynkowane, konstrukcja stabilna, pewne i stabilne mocowanie do podłoża.
- 100 % wodoodporny, odporny na wiat, na działanie promieni UV , zapewniający trwałość pigmentu i
materiału,
- plandeki wykonane z bardzo mocnego materiału PCV o grubości min. 500 g/m2 , dodatkowe
wzmocnienia dachu oraz dodatkowa rama podłogowa wzmacniająca całą konstrukcję, system
wentylacji (otwory wentylacyjne z obu stron dachu).
2. Wykonawca zobowiązuje się :
dostarczyć przedmiot sprzedaży na własny koszt do sołectwa Lubczyna, Gmina Wieruszów., na adres
wskazany przez zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: IV. Forma złożenia oferty :
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu,
2) Oferta powinna być czytelna,
3) Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy
Ofertę należy przesłać lub złożyć terminie do 23 lipca 2020 roku, godz. 15;00 na dostarczonym
formularzu w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Wieruszowie
ul. Rynek 1-7 , przesłać na adres: Urząd Miejski w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów lub
pocztą elektroniczną na adres; inwestycje@wieruszow.pl
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną.
Termin składania:2020-07-23
Miejsce i termin realizacji:II. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się zakończyć realizację przedmiotu umowy: do dnia 12 sierpnia 2020
roku.
Wymagania:III. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.
W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty brutto jest ceną
ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z
zapytaniem ofertowym. Wyszczególniona w formularzu ofertowym cena wykonania ma charakter
niezmienny, czyli ryczałtowy.
Okres gwarancji: Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji , której termin biegnie od daty
odbioru robót przez Zamawiającego.
Termin płatności: do 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT do siedziby
Zamawiającego. Na realizację zadania zostanie spisana umowa.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
Ogłoszenie, a także warunki zapytania mogą być zmienione lub odwołane.
Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania.
Numer dokumentu:ZI.271.1.42.2020.KB
Źródło: Internet i własne
Załączniki: