Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-10-27
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa namiotu reklamowego oraz dostawa namiotów nożycowych
Organizator:Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Adres: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (17) 867-1917, tel. kom. 695 424 577, 789 442 335, tel. 17-867-1720, 17-867-1830
E-mail:
Opis:II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOSTAWA do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
ul. Kazimierza Pułaskiego 1d, 35-011 Rzeszów:
Część I: DOSTAWA namiotu reklamowego 3m x 6m z nadrukami dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego znajdującego się przy Ul. Pułaskiego 1d w Rzeszowie
(1 sztuka).
DOSTAWA do wojewódzkiego magazynu obrony cywilnej, Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ul. Styki 3,
35-006 Rzeszów:
Część II: DOSTAWA namiotów nożycowych (2 sztuki).
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych rodzajów sprzętu:
1. 1 sztuki namiotu reklamowego 3m x 6m z nadrukami dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego znajdującego się przy Ul. Pułaskiego 1d w Rzeszowie.
2. 2 sztuk namiotów nożycowych.
DOSTAWA obejmuje bezpłatny transport do odbiorcy na ww. adresy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu (dot. namiotu reklamowego 3m x 6m z nadrukami), załącznik nr 3
do ogłoszenia o zamówieniu (dot. namiotów nożycowych).
Zamawiający przewiduje zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dodatkową dostawę
(w ramach prawa opcji):
Część II - dodatkowa dostawa max. 1 szt. namiotów nożycowych.
DOSTAWA dodatkowej sztuki namiotu uzależniona będzie wyłącznie od potrzeb
i możliwości finansowych Zamawiającego.
DOSTAWA dodatkowego namiotu dostarczona zostanie po cenie określonej w ofercie Wykonawcy.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu) w terminie do dnia 12 listopada 2021 r. w formie:
pisemnej (osobiście, listownie) na adres:* ...............................
faxem na numer: * ..................................
w wersji elektronicznej na e-mail:* zk.oferty@rzeszow.uw.gov.pl
Termin składania:2021-11-12
Miejsce i termin realizacji:Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji. Wykonawca po otrzymaniu powyższej informacji, zobowiązuje się zrealizować zamówienie dodatkowe w ramach prawa opcji w terminie do 10.12.2021 r.
Czas trwania zamówienia* / Termin wykonania*: do dnia 10 grudnia 2021 r.
Wymagania:O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż do dnia 26.11.2021 r. (po tej dacie prawo Zamawiającego wygaśnie).
Niewykorzystanie przez Zamawiającego uprawnień przewidzianych w niniejszym punkcie nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.
Okres gwarancji: 24 miesiące*/lat*.
Okres związania ofertą (nie krótszy niż 14 dni): 30 dni.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dot. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:*

Dot. posiadania wiedzy i doświadczenia:*
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają kryteria dotyczące poszczególnych przedmiotów zamówienia, posiadają doświadczenie w realizacji analogicznych zamówień (produkcja lub handel przedmiotowym asortymentem).
Dot. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:*

Dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej:*
IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena* - 100 %
Koszt* - .............%
Inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia* - ............. %
Wartość punktowa oferty zostanie określona przy wykorzystaniu poniższego wzoru:

Liczba punktów = cena brutto oferty najtańszej x 100 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający zwróci się do Wykonawców, którzy złożyli te oferty - w terminie określonym przez Zamawiającego - do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaproponować cen wyższych niż w ofertach pierwotnych.
W przypadku jeżeli oferta Wykonawcy będzie podlegała uzupełnieniu lub wymagać będzie wyjaśnienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień do oferty.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Oferta musi zostać podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę:
złożoną po terminie;
niezgodną z treścią ogłoszenia o zamówieniu;
zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
zawierającą rażąco niską cenę.
VI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania
w przypadku, gdy:
nie zostanie złożona żadna oferta;
procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy;
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę
do ceny najkorzystniejszej oferty;
jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały
mu przyznane.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zastosowanie aspektów społecznych, w szczególności klauzul społecznych, nie jest uzasadnione.
Kontakt:Osoba odpowiedzialna za odbiór przedmiotu dostawy (część I): p. Ewelina Czenczek - Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie (tel. kom. 695 424 577).
Osoba odpowiedzialna za odbiór przedmiotu dostawy (część II): p. Robert Kogut - Kierownik magazynu (tel. kom. 789 442 335).
VII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W przypadku pytań dotyczących warunków zamówienia proszę o kontakt :
- w sprawach formalnych: p. Małgorzata Tysionkiewicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, tel. stacjonarny : 17-867-1720, e-mail: mtysionkiewicz@rzeszow.uw.gov.pl;
- w sprawach technicznych dot. części I: p. Ewelina Czenczek - kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, tel. stacjonarny: 17-867-1830,
e-mail: eczenczek@rzeszow.uw.gov.pl.
- w sprawach technicznych dot. części II: p. Witold Kwaśny - kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, tel. stacjonarny:
17-867-1719, e-mail: wkwasny@rzeszow.uw.gov.pl.
W przypadku pytań składanych telefonicznie prosimy o kontakt w godz. 800-1500 w dniach pracy Urzędu, w przypadku pytań składanych w formie e-mail w tytule należy wskazać przedmiot zamówienia / znak sprawy.
Kod CPV:39522500-2
Numer dokumentu:ZK-VI.272.45.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: