Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-09
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa nowej drukarki UV
Organizator:MCD Electronics Sp. z o.o
Adres: Lelewela 26, 34-300 Żywiec
Województwo / powiat: śląskie, pow. żywiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 33 860 14 00
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Dostawa nowej drukarki UV (01/10/2019/MED)
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa nowej drukarki UV, która będzie wykorzystywana w ramach projektu pn. ,,Opracowanie nowej generacji innowacyjnych lamp operacyjnych stanowiących kolejny krok dla rozwoju branży medycznej".
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa nowej drukarki UV do siedziby Zamawiającego: ul. Lelewela 26, 34-300 Żywiec. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. ,,Opracowanie nowej generacji innowacyjnych lamp operacyjnych stanowiących kolejny krok dla rozwoju branży medycznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 ,,Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach".
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa nowej drukarki UV w ilości 1 sztuki o minimalnych parametrach technicznych:
- maksymalna rozdzielczość: 1200 dpi
- pole zadruku: 710 x 510 mm
- zadruk na materiałach do wysokości: 153 mm
- tusze utwardzane przez LED-UV
- system cyrkulacji tuszy przez głowice drukujące
- system odzyskiwania dysz
- technologia zmiennej kropli od 6pl do 30pl
- głowice piezoelektryczne drukujące kolorami CMYK, białym oraz primerem lub lakierem zabezpieczającym
- drukowanie lakierem zabezpieczającym wraz z kolorem w tym samym przebiegu
- laserowy czujnik wysokości stołu
- wyświetlacz LCD: 3,4 cala
- obsługa zbiorników z tuszami o pojemności 1 litr
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 23-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być złożona w formie pisemnej osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail: 649@mcd.com.pl. Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2019 o godzinie 10.00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej. Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.
Adres siedziby Zamawiającego:
ul. Lelewela 26
34-300 Żywiec
Termin składania:2019-10-23
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: żywiecki Miejscowość: Żywiec
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy z Wykonawcą. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 35 dni roboczych od w/w terminu rozpoczęcia realizacji umowy.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany w/w terminów w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub jego kolizji z terminami innych dostaw i prac realizowanych w miejscu dostawy - po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. Dostawa zostanie potwierdzona protokołem podpisanym przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Miejsce dostawy:
ul. Lelewela 26
34-300 Żywiec
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być ważna minimum 21 dni od daty jej sporządzenia.
3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych ani wariantowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które złożyły oferty oraz umieści odpowiednią informację na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia tj. niespełniających wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
7. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do oferty lub do uzupełnienia oferty.
8. Przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem danego Oferenta z udziału w niniejszym postępowaniu.
9. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - tekst ujednolicony (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w niniejszej Ustawie.
10. Rozwiązania równoważne:
a) Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazw konkretnych producentów, rozwiązań technicznych lub technologii ma na celu określenie klasy funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu / oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, nie wskazuje natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta;
b) Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego;
c) Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy jakościowe, funkcjonalności, parametry techniczne i użytkowe są takie same lub nie gorsze oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia;
d) W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty, wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.
W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, A TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO (STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU), TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO JEST WIĄŻĄCA.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, pod warunkiem, że zaszły niezależne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty, tj.:
a) terminy i warunki realizacji zamówienia;
b) terminy dostawy przedmiotu zamówienia (Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do dostarczonego przedmiotu zamówienia, w szczególności do jego parametrów technicznych i użytkowych);
c) terminy i warunki płatności;
d) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
e) inne okoliczności losowe.
Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Wprowadzenie w/w zmian wymaga akceptacji Zamawiającego oraz wymaga podpisania aneksu do umowy. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian warunków umowy zawartej
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, pod warunkiem, że zaszły niezależne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty, tj.:
a) terminy i warunki realizacji zamówienia;
b) terminy dostawy przedmiotu zamówienia (Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do dostarczonego przedmiotu zamówienia, w szczególności do jego parametrów technicznych i użytkowych);
c) terminy i warunki płatności;
d) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
e) inne okoliczności losowe.
Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Wprowadzenie w/w zmian wymaga akceptacji Zamawiającego oraz wymaga podpisania aneksu do umowy. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty które nie zostały odrzucone z przyczyn formalnych i merytorycznych oraz oferty, które spełniają warunki Zapytania Ofertowego zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena - cena netto w polskich złotych (waga kryterium: 0,9)
Punkty w kryterium Cena będą przyznawane według następującego wzoru:
Najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert / Cena oferty ocenianej x Waga kryterium x 100 pkt.
Maksymalna liczba punktów przyznanych za kryterium ,,cena" wynosi 90 punktów.
Cena w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN na podstawie średniego kursu NBP z dnia podpisania protokołu wyboru.
2) Gwarancja - gwarancja liczona w miesiącach (waga kryterium: 0,1)
Punkty w kryterium Gwarancja będą przyznawane według następującego wzoru:
Okres gwarancji z oferty ocenianej / Najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich złożonych ofert x Waga kryterium x 100 pkt.
Maksymalna liczba punktów przyznanych za kryterium ,,Gwarancja" wynosi 10 punktów.
Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru/dostawy
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi: 100 punktów.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium nadal nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty, zastosowane zostaną ostateczne negocjacje cenowe, w których wezmą udział wystawcy ofert którzy otrzymali taką samą najwyższą ilość punktów. W przypadku konieczności przeprowadzenia negocjacji cenowych, Zamawiający poinformuje o dacie ich odbycia drogą mailową.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie 3 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. W przypadku zastosowania negocjacji cenowych, ocena ofert zostanie odpowiednio wydłużona. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (na której zapytanie ofertowe zostało umieszczone).
Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający zawrze umowę z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Wykluczenia
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferty złożone przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo zostaną odrzucone.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MCD ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Lelewela 26
34-300 Żywiec
śląskie , żywiecki
Numer telefonu
(33) 860 14 00
Fax
(33) 476 12 83
NIP
5532087091
Tytuł projektu
Opracowanie nowej generacji innowacyjnych lamp operacyjnych stanowiących kolejny krok dla rozwoju branży medycznej
Numer projektu
RPSL.01.02.00-24-008H/19-00
Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
649@mcd.com.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 33 860 14 00
Kod CPV:42962000-7
Numer dokumentu:1210324, 01/10/2019/MED
Źródło: Internet i własne
Załączniki: