Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19407959 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-06-16
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa odczynników chemicznych
Organizator:INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM. W. TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres: Okólna 2, 50-422 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:71 39 54 134
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych dla INTiBS PAN we Wrocławiu w ramach projektu: ,,High sensitive thermal imaging for biomedical and microelectronic application", nr Umowy zawartej w dniu 12.04.2017 z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej (FNP): POIR.04.04.00-00-2436/16-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych dla INTiBS PAN we Wrocławiu.
Cel zamówienia
Wyłonienie dostawcy odczynników chemicznych dla INTiBS PAN we Wrocławiu.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wskazanych poniżej:
1. Aluminum nitrate hydrate Puratronic, 99.999% (metals basis, excluding Hg), 2x100g;
2. Gallium (III) nitrate hydrate Puratronic, 99.999% (metals basis, excluding Hg), 100g;
3. Magnesium nitrate hydrate Puratronic, 99.999% (metals basis), 2x25g;
4. Strontium nitrate Puratronic, 99.9965% (metals basis), 2x25g;
5. Calcium nitrate hydrate Puratronic, 99.995% (metals basis), 2x25g.
Producent: Alfa Aesar.
Dodatkowe przedmioty zamówienia
Nie dotyczy
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 29-06-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: dzial_zakupow@intibs.pl
Termin składania:2020-06-29
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od dnia złożenia zamówienia u Wykonawcy.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Warunki zmiany umowy
Nie dotyczy
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wymagane dokumenty:
1) Oferta musi zawierać:
a) wypełniony oraz podpisany Formularz oferty (wg Załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania),
b) pełnomocnictwo (jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę nie została wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
2) W przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów wskazanych w pkt 1) lit. b) powyżej, Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do przedłożenia ww dokumentów.
Brak uzupełnienia wskazanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a także złożenie dokumentów z których wynika niespełnienie warunków udziału w postępowaniu spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodną z wymaganiami niniejszego Zapytania i dokona ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych złożonych w postępowaniu ofert.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena całkowita brutto - całkowita 100%
Wg powyższego kryterium Zamawiający oceni otrzymane oferty w następujący sposób:
Maksymalna liczbę punktów (100 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio niższą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
Cmin
C = ---------------- x W
Cb
gdzie:
C - liczba punktów w kryterium Cena całkowita brutto
Cmin - najniższa cena ofertowa brutto w zbiorze ofert podlegających ocenie
Cb - cena ofertowa brutto ocenianej oferty
W - waga kryterium = 100
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM. W. TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres
Okólna 2
50-422 Wrocław
dolnośląskie , Wrocław
Numer telefonu
889284399
NIP
8960007258
Tytuł projektu
High sensitive thermal imaging for biomedical and microelectronic application
Numer projektu
POIR.04.04.00-00-2436/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jarosław Łukowicz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
71 39 54 134
Kod CPV:33696300-8
Numer dokumentu:1250000
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2020-06-26 13:19
Sprostowanie

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych dla INTiBS PAN we Wrocławiu w ramach projektu: „High sensitive thermal imaging for biomedical and microelectronic application”, nr Umowy zawartej w dniu 12.04.2017 z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej (FNP): POIR.04.04.00-00-2436/16-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 29-06-2020
Numer ogłoszenia
1250000
Status ogłoszenia
Aktualne
Treść ogłoszenia została zmieniona
ZMIANIA TERMINU SKŁADANIA OFERT, ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ODPOWIEDŹ NA OTRZYMANE PYTANIE OD WYKONAWCY
1) Z uwagi na pytanie, które wpłynęło od Wykonawcy oraz wprowadzone zmiany dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w zakresie ww. publicznego zapytania ofertowego, termin na składanie ofert w ramach przedmiotowego postępowania zostaje wydłużony do dnia 29.06.2020r. do godz. 23:59.
2) Ponadto, Zamawiający zmienia zapisy w publicznym zapytaniu ofertowym w punkcie 3. Opis przedmiotu zamówienia, usuwając pozycję nr 4 w zamieszczonej tabeli nr 1: Przedmiot zamówienia. W związku z tym zapisy w tabeli nr 1: Przedmiot zamówienia w punkcie nr 3 w publicznym zapytaniu ofertowym otrzymują brzmienie:
1- Aluminum nitrate hydrate Puratronic, 99.999% (metals basis, excluding Hg), 2x100g;
2-Gallium (III) nitrate hydrate Puratronic, 99.999% (metals basis, excluding Hg), 1x100g;
3-Magnesium nitrate hydrate Puratronic, 99.999% (metals basis), 2x25g;
4-Calcium nitrate hydrate Puratronic, 99.995% (metals basis), 2x25g.
3) W związku z otrzymaniem pytań od Wykonawcy do treści publicznego zapytania ofertowego wyjaśniam co następuje:
Pytanie nr 1:
Produkt w pozycji w 4 - Strontium nitrate Puratronic 99.9965% (metal basis) jest aktualnie niedostępny w Alfie Aesar. Termin realizacji podany przez producenta to około 8-10 tygodni. Nie jest on też dostępny u żadnego innego dostawcy. W związku z tym, chciałam zapytać czy wyrażą Państwo zgodę na wydłużenie terminu realizacji dla tego odczynnika do 8-10 tygodni lub wykreślenie tej pozycji z postępowania.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający usuwa pozycję nr 4 w zamieszczonej tabeli nr 1: Przedmiot zamówienia w publicznym zapytaniu ofertowym w punkcie 3. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią punktu nr 2) niniejszego pisma.