Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15960915 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-08-31
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa odzieży roboczej dla personelu medycznego
Organizator:Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Adres: ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Elbląg
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 55 234 55 47.
E-mail:
Opis:Oznaczenie sprawy ZP-83/2018
Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu w związku z planowanym udzieleniem zamówienia - w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - na dostawę odzieży roboczej dla personelu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu (opis asortymentu, ilości i wymagań w Załączniku Nr 1 do zaproszenia) zwraca się do Państwa o złożenie ostatecznej oferty cenowej na sprzedaż w/w. przez 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (realizacja zgodnie z zamówieniami częściowymi).
Specyfikacja:IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie udzjelenia odpowiedzi na pytania Wykonawcy gdy wpłyną do Zamawiającego później niż do dnia 04.09.2018r. . Pytania można składać w formie elektronicznej na adres e-mail : mdudzinska@szpital.elblaq.pl oraz w formie pisemnej na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg Sekretariat pok. Nr 44 .
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę opatrzoną następującym napisem: ,,Oferta na dostawę odzieży dla personelu medycznego dla potrzeb WSZ w Elblągu" prosimy przesłać/złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 07.09.2018r. na adres:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146 82-300 Elbląg Sekretariat pok. Nr 44
Termin składania:2018-09-07
Miejsce i termin realizacji:I. Warunki realizacji -
1. Dostawy realizowane transportem własnym lub wynajętym przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.
2. Termin dostawy w dni powszednie do godz. 7 :30 do godz. 14:00 do Magazynu Medycznego WSZ.
3. Termin realizacji dostaw - maksymalnie do 21 dni roboczych od złożenia zamówienia częściowego.
Wymagania:II. Kryterium oceny ofert.
1. cena -100%
Łącznie: -100%
1.1. Kryterium nr 1 - Cena
Cena brutto podana w formularzu ofertowym będzie oceniana na podstawie następującego wzoru:
P = Cnx100 Cb
P - Wartość punktowa ceny brutto
Cn - Cena brutto najniższa spośród złożonych ofert
Cb - Cena brutto oferty badanej
Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, inni wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru. Stosowana punktacja od 0 do 100 punktów
Wartość punktowa ceny zostanie przyznana wg powyższego wzoru i pomnożona razy 100 %
III. Wymogi:
1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Termin płatności 30 dni (przelew) licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru do siedziby Zamawiającego oraz faktury za daną partię towaru.
4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą np. katalogi, potwierdzające spełnienie wymagań przedstawionych w Załączniku Nr 1 do zaproszenia.
5. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów dla pakietu Nr 1:
o Karta parametrów technicznych tkaniny potwierdzająca wymagania przedstawione w Załączniku Nr 1 do zaproszenia.
o Tabela oferowanych rozmiarów producenta (rozmiar międzynarodowy oraz rozmiar polski).
o Bezpłatne próbki: po 1 szt. z każdego asortymentu tj. ubranie damskie dwuczęściowe (bluza i spodnie); ubranie damskie dwuczęściowe (bluza i spódnica) oraz ubranie męskie, które do końca trwania umowy będą stanowiły wzornik.
6. Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik Nr 1 do zaproszenia).
7. Dokumenty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do uzupełnienia brakujących w ofercie dokumentów (np. pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, wymaganych dokumentów itp. ) lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku:
a) nie załączenia druku oferty ( zał. Nr 2 zaproszenia );
b) nie załączenia wypełnionego formularza asortymentowo -cenowego (zał. Nr 1 do zaproszenia);
c) nie wypełnienia cen jednostkowych, w każdym wierszu formularza asortymentowo-cenowego ( zał Nr 1 do zaproszenia);
d) nie uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie brakujących dokumentów, złożenia wyjaśnień, o których mowa w pkt. III (Zamawiający informuje, że tylko jeden raz wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty lub ewentualnego uzupełnienia dokumentów);
e) gdy oferta Wykonawcy i/lub uzupełnione przez Wykonawcę dokumenty nie potwierdzą spełnienia wymagań opisanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty ostatecznej;
f) gdy złożona próbka odzieży będzie niezgodna z opisem zawartym w Załączniku Nr 1 do zaproszenia.
V. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub oferty złożone zostaną odrzucone, lub pojawi się błąd, który uniemożliwi podpisanie ważnej umowy wówczas Zamawiający unieważni postępowanie.
VI. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
Kontakt:VII. Osoba upoważniona do kontaktu : Małgorzata Dudzińska S. Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych tel. 55 234 55 47.
Numer dokumentu:ZP-83/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: