Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-04
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa odzieży roboczej i obuwia ochronnego
Organizator:Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Adres: os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. ostrowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel : 41 247-20-42
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej i obuwia ochronnego dla pracowników Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3, osiedle Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
Artykuły będą zamawiane raz w miesiącu telefonicznie bądź e-mailowo przez pracownika szkoły.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie do 3 dni od dnia złożenia zamówienia.
Wzór umowy dostępny jest w siedzibie Zamawiającego. Na zgłoszone żądanie zostanie udostępniony oferentom.
Miejsce i termin składania ofert: Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w języku polskim w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego przy os. Ogrody 20 w Ostrowcu Świętokrzyskim
w Sekretariacie, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: "Oferta na dostawę odzieży roboczej i obuwia ochronnego" lub na e-mail: zsipp3@ostrowiec.edu.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 12.01.2021 r. o godz. 12.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.01.2021 r. o godz. 12.30.
Termin składania:2021-01-12
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Od 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Wymagania:II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro netto.

III. Wykluczenie Wykonawcy:

Z postępowania wykluczone zostaną podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z wykluczeniem Wykonawcy, nie przysługują mu środki ochrony prawnej.
V. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia - lub wskazanie przez Wykonawcy adresu internetowego ogólnodostępnej bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający ww. dokument może pobrać.
Do oferty należy dołączyć zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US (Załącznik nr 2)
Do oferty należy dołączyć wymagane atesty.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu przy składaniu ofert drogą pocztową ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączy stosowne pełnomocnictwo. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

VII. Opis sposobu obliczania ceny:

Wykonawca podaje cenę ofertową brutto w PLN (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zaoferowana cena powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia i nie może ulec zmianie.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

VIII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

Kryterium oceny ofert będzie cena brutto (80%) oraz zgodność z opisem przedmiotu zamówienia (20%).
Kryterium oceny ofert:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga [%]

Liczba możliwych do uzyskania punktów

1.

Cena (C)

80

80

2.

Zgodność z opisem (Z)

20

20

Cena (C) - kryterium cena brutto za wykonanie całkowitego zamówienia.
Liczba punktów zostanie przyznana w oparciu o następujący wzór:

P=Cn/Cb x 80 pkt.
gdzie:
P - liczba punktów
Cn - cena najtańszej oferty
Cb - cena badanej oferty

Zgodność z opisem (Z) - w zakresie zgodności produktów z opisem przedmiotu zamówienia punkty będą przyznawane wg następujących zasad:

20 pkt - otrzymuje Wykonawca, który zaproponuje w ofercie większość (ponad 80%) produktów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia

10 pkt - otrzymuje Wykonawca, który zaproponuje w ofercie co najmniej połowę (ponad 50%) produktów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia

5 pkt - otrzymuje Wykonawca, który zaproponuje w ofercie mniej niż połowę (<50%) produktów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia

Końcową wartość punktów danej oferty stanowi suma punktów uzyskana przez daną ofertę za każde kryterium oceny ofert. Spośród ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze oferty z największą całkowitą liczbą punktów. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Spośród ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę najtańszą.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Pozostałe postanowienia i informacje:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej.
Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
Po zakończeniu postępowania Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
dokonania oceny ofert przed badaniem, a następnie wezwania tylko Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie spełni warunków udziału w postępowaniu lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert;
negocjowania ceny oferty, jeżeli w wyznaczonym terminie wpłynie tylko jedna ważna i niepodlegająca odrzuceniu oferta;
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
Uwagi:X. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zamówieniach publicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dale] ,,RODO", informujemy, że:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: zsipp3@ostrowiec.edu.pl, telefon: 41 247 20 42.
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@arx.net.pl lub pisząc na adres naszej placówki.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, do sprostowania Państwa danych osobowych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych

Obowiązek podania przez danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy Pzp.

Informacje o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane, co znaczy, że szkoła nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat konkretnych osób, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na te osoby wpływać.
Kontakt:Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest następująca osoba:

w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,
w zakresie procedury postępowania,

Justyna Kościołek, tel. 41 247 20 42
Źródło: Internet i własne
Załączniki: