Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17097459 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2019-04-01
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa oleju napędowego
Organizator:Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu
Adres: Lubanie 61, 87-732 Lubanie
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. włocławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 054 2513516, faks 054 2513379.
Opis:SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych na 2019/2020 rok w ilości do 27000 litrów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych.
2. Zamówienie będzie obejmowało zakup oleju napędowego w ilości do 27000 litrów w systemie sprzedaży bezgotówkowej (flota).
3. Tankowanie odbywać się będzie sukcesywnie w terminie realizacji zamówienia, na całodobowych stacjach paliwowych, na terenie całego kraju (wymagana minimum jedna stacja w każdym powiecie), z zastrzeżeniem, że karta paliwowa (flotowa) będzie uprawniała do tankowania oleju napędowego w co najmniej jednej stacji paliw, zlokalizowanej w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego (odległość mierzona do stacji paliw Wykonawcy drogami publicznymi).
4. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania ze stacji innych podmiotów zrzeszonych w danej sieci i akceptujących karty paliwowe wydane przez Wykonawcę na warunkach określonych w ofercie.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości zamówienia określonego w pkt. 2 do 70%.
6. Paliwo powinno spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680) oraz właściwymi polskimi normami obowiązującymi dla paliw będących przedmiotem zamówienia lub odpowiednio z innymi normami obowiązującymi w chwili dostawy.
7. Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych tankowań w stacji paliw Wykonawcy do zbiorników pojazdów.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów jakościowych sprzedawanego paliwa.
9. Zakup paliw odbywać się będzie przy wykorzystaniu firmowych kart identyfikacyjnych paliwowych wystawionych dla poszczególnych pojazdów Zamawiającego. Karty identyfikacyjne zabezpieczone będą poufnym numerem identyfikacyjnym.
10. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznej identyfikacji terminu i ilości wydanego paliwa z samochodem służbowym, poprzez wydanie kierowcy wydruku, w którym podane będą następujące informacje identyfikacyjne:
a. godzina, data, oraz miejsce tankowania,
b. numer rejestracyjny pojazdu i numer karty identyfikacyjnej paliwowej,
c. ilość i rodzaj pobranego paliwa,
d. wartość pobranego paliwa.
11. Za wydanie pierwszych kart paliwowych w systemie flota dla każdego samochodu Wykonawca nie pobiera żadnych opłat. W przypadku zwiększenia ilości posiadanych samochodów lub wymiany floty samochodowej albo utraty karty przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego wystawienia kart dodatkowych lub zamiennych. Koszty związane z obsługą kart paliwowych w całym okresie realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.
12. Wykonawca musi posiadać stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 ze zm.).
Specyfikacja:Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lubanie.kpsi.pl
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2019 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu, 87-732 Lubanie61, pok. nr 1 (Kierownik).
Otwarcie ofert:Jawne otwarcie dnia 09.04.2019 o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego. Pok. nr 1.
Termin składania:2019-04-09
Miejsce i termin realizacji:II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia podpisania umowy do 30.04.2020 r.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
o Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Wypełnić druk "Formularz ofertowy" lub przygotować ofertę ściśle wg wzoru - druku załączonego przez zamawiającego - druk stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Upoważnienie - pełnomocnictwo do podpisania oferty - wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji (jeżeli jest udzielane).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (KRS lub wypis z rejestru działalności gospodarczej).
4. Koncesję na obrót paliwami płynnymi.
Uwagi:SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: bez stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena 50%
upust 50%
Źródło: Internet i własne
Załączniki: