Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17971273 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa oleju opałowego lekkiego
Organizator:V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku
Adres: ul. Miodowa 5, 15-641 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.:85-661-56-68
Opis:dostawa oleju opałowego lekkiego
1. Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 25000 tys. litrów, na sezon grzewczy 2019/2020.
2. Wymagane dokumenty:
a) koncesję, zezwolenia lub licencję
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnych do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
a) dokument potwierdzający, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo składania ofert;
b) dokument potwierdzający iż, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Inne dokumenty:
a) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
b) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymaganych warunków - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią przedstawioną
w załączniku nr 2;
c) kopię aktualnej licencji lub zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu rzeczy, jeżeli
w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenie osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
d) wykonawca ma dostarczyć - wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1;
e) świadectwo jakości dostarczanego oleju podpisany przez wykonawcę;
f) podpisany przez wykonawcę wzór umowy załącznik nr 3;
g) kalkulacja cenowa ceny jednostkowej brutto - załącznik nr 4.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w V Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku, ul. Modowa 5, w pokoju nr 15 (sekretariat) do dnia 24.09.2019 r. do godziny 11.30.
Termin składania:2019-09-24
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia od dnia 01.11.2019 r. do dnia 31.10.2020 r.
Wymagania:5. Kryteria wyboru: cena.
6. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania firmy na zewnątrz.
9. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i przedstawi najkorzystniejszą ofertą
w oparciu o kryteria wyboru określone w zaproszeniu.
10. Zamawiający powiadomi oferentów przez ogłoszenie na stronie internetowej V LO
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający ma prawo unieważnić prowadzone zapytanie ofertowe na każdym jego etapie.
Kontakt:8. Osobą do kontaktu z oferentami jest Justyna Smoktunowicz, pok. nr 9 (administracja),
tel. 85-661-56-68 (wew.14).
Źródło: Internet i własne
Załączniki: