Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25126592 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-05-04
Przedmiot ogłoszenia:DOSTAWA OPROGRAMOWANIA
Organizator:VSHAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: Tajęcina 105, 36-002 Jasionka
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. rzeszowski
Państwo: Polska
NIP:PL8133805149
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/157392
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/WNIP/1.4IIE DOTYCZĄCE DOSTAWY OPROGRAMOWANIA
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.04.00-18-0013/20 - ROZWÓJ VSHAPER SP. Z O.O.W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ

Część 1
DOSTAWA OPROGRAMOWANIA

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Oprogramowanie - infrastruktura do streamingu obrazu i dźwięku (1 kpl.)
2. System informatyczny umożlwiający obsługę panelu klienta z możliwością m.in. dokonywania rezerwacji
i płatności oraz platformy do obsługi treści e-learningowych (1 kpl.)
Do obowiązków Dostawcy będzie należała:
- Konfiguracja oprogramowania systemowego projektu,
- Przygotowanie i uruchomienie infrastruktury oprogramowania,
- Inicjacja indywidualnego profilu technologicznego firmy.
Zamawiający zastrzega, iż złożenie ofert/y niespełniającej/ych ww. parametrów oznacza
odrzucenie ofert/y na etapie oceny formalnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku ,,ZAPYTANIE OFERTOWE"
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-05-12
Termin składania:2023-05-12
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
rzeszowski
Gmina
Trzebownisko
Miejscowość
Tajęcina
1. Okres realizacji zamówienia: do 15.06.2023 r.
2. Miejsce realizacji zamówienia: VSHAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tajęcina 105, 36-002 Jasionka.
3. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy - I połowa maja 2023r.
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:
- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).
3. Wszystkie zmiany muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację przedmiotu zamówienia musi złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem
a Zamawiającym - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Dokumenty od nabywców potwierdzające dostawę oferowanego oprogramowania
tego samego typu lub o zbliżonych parametrach poświadczające doświadczenie iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej pięć usług, gdzie wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 100 000,00 zł brutto, a przedmiotem usługi było wdrożenie platformy e-learningowej wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez co najmniej okres 12 miesięcy.
4. CV ekspertów dedykowanych do realizacji usługi potwierdzające wymagania:
? Koordynator, doświadczenie w realizacji wdrożenia co najmniej trzech platform e-learningowych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 100 000,00 zł brutto - jedna osoba.
? Programista platformy e-learningowe (Metodyk), doświadczenie związane z wdrożeniem platformy e-learningowej w co najmniej trzech usługach wdrożenia platform e-learningowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 100 000,00 zł brutto - 2 osoby.
? Analityk IT doświadczenie związane z przygotowaniem analizy przedwdrożeniowej w co najmniej trzech usługach wdrożenia platformy e-learningowej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 100 000,00 zł brutto - jedna osoba.
5. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące (jeżeli dotyczy).
6. Specyfikacja oprogramowania potwierdzająca spełnienie wymaganych minimalnych funkcjonalności wskazanych w Zapytaniu ofertowym.
Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczać za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.
W przypadku złożonych oświadczeń na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1. Oferują oprogramowanie o elementach, funkcjonalnościach i parametrach będących na poziomie co najmniej wskazanym w zapytaniu ofertowym.
2. Posiadają doświadczenie w zakresie wdrożenia/instalacji oferowanego przedmiotu zamówienia tego samego typu lub o zbliżonych parametrach. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej pięć usług, gdzie wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 100 000,00 zł brutto, a przedmiotem usługi było wdrożenie platformy e-learningowej wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez co najmniej okres 12 miesięcy.
3. Skieruje do realizacji zamówienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu
i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia tj.:
a) jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Koordynatora Wykonawcy, która zarządzała realizacją wdrożenia co najmniej trzech platform e-learningowych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 100 000,00 zł brutto,
b) co najmniej dwie osoby, które będą pełniły funkcję Programisty platformy e-learningowe (Metodyk), z których każda zajmowała się: wdrożeniem platformy e-learningowej w co najmniej trzech usługach wdrożenia platform e-learningowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 100 000,00 zł brutto,
c) co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Analityka IT i zajmowała się przygotowaniem analizy przedwdrożeniowej w co najmniej trzech usługach wdrożenia platformy e-learningowej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 100 000,00 zł brutto.
4. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
? uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
? posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
? pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych do formularza ofertowego i oświadczeń. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty,
z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w punkcie VII. Wymagane dokumenty.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-05-04
Data ostatniej zmiany
2023-05-04 15:23:44

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium Cena netto w PLN lub EUR zostanie obliczone wg wzoru przedstawionego w zapytaniu ofertowym.
Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia w tym kryterium - 60pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium Opieka Techniczna zostanie obliczone wg wzoru przedstawionego w zapytaniu ofertowym.
Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia w tym kryterium - 40pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Marcin Szymański
tel.:
e-mail: mszymanski@vshaper.com
Kod CPV:48000000-8, 48515000-1, 72212190-7, 72268000-1
Numer dokumentu:2023-32934-157392, 11/WNIP/1.4IIE
Źródło: Internet i własne
Załączniki: