Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-11-07
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa paczek spożywczych
Organizator:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
Województwo / powiat: śląskie, pow. Częstochowa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. cent. (34) 372-42-00, fax. (34) 372-42-50.
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zadania:
,,Dostawa paczek spożywczych dla dzieci osób korzystających z pomocy społecznej na
terenie Gminy Miasta Częstochowy"
W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 EUR
netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa paczek spożywczych dla
dzieci osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta
Częstochowy, w ilości 224 sztuk.
2.2. Zamówienie realizowane jest w ramach wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
na lata 2014 -2020.
2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego wielkość i asortyment zawarty jest
w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2.4. Dostarczane w paczkach produkty nie mogą wykazywać oznak nieświeżości lub
zepsucia. W dacie faktycznego dostarczenia paczki Zamawiającemu pozostały
(do wykorzystania) okres przydatności do spożycia produktów spożywczych nie
może być krótszy aniżeli 3 okresu pomiędzy datą jego wyprodukowania a wskazaną
na produkcie datą końcową przydatności do spożycia. Za datę końcową
przydatności do spożycia będzie się również uważać datę opisaną jako ,,najlepiej
spożyć (należy spożyć do)".
2.5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania produktów spożywczych
w oryginalnych opakowaniach, oznakowanych nazwą (logo) producenta i terminem
przydatności do spożycia.
2.6. Paczki winny być spakowane w jednolite torby foliowe reklamowe z mikołajkowym
motywem (wymiar: min. 40x45 cm). Koszt opakowania paczek został ujęty
w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) i należy
go uwzględnić przy obliczaniu łącznej ceny ofertowej.
2.7. Wszystkie paczki powinny być identyczne pod względem ilościowym i jakościowym.
Paczki powinny być dostarczone przez Wykonawcę w wymaganej ilości i własnym
środkiem transportu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy
na własny koszt i ryzyko gwarantując przy tym nienaruszalność zawartości paczek
do chwili dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca
powinien zapewnić odpowiednią liczbę osób do rozładunku przedmiotu zamówienia
i do jego wniesienia, bezpośrednio do wskazanego przez upoważnionych
pracowników Zamawiającego miejsca składowania.
2.8. Dostarczenie paczek Strony potwierdzają podpisaniem protokołu odbioru.
2.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia paczek dostarczonych
w sposób niewłaściwy, w uszkodzonym opakowaniu lub w przypadku, gdy
uszkodzony jest przedmiot zamówienia lub gdy przedmiot zamówienia i jego jakość
są niezgodne z opisem zawartym w umowie.
2.10. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru dostawy nie wyklucza
dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad
przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym.
2.11. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych, Wykonawca
zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny od wad lub jego uzupełnienia
w terminie 2 dni od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: 7.2. Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2018 r. o godz. 13:00. Oferty złożone
po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Michał Zieliński,
tel.: +48/34 37-24-226 lub kom. 797-327-395, e-mail: mzielinski@mops.czestochowa.pl
Termin składania:2018-11-15
Miejsce i termin realizacji:3. Miejsce oraz termin dostawy: dostawa paczek nastąpi jednorazowo w dniu
06.12.2018 r. w godzinach od 8:00 do 13:00, na adres: ul. Kilińskiego 13, 42-202
Częstochowa.
Wymagania:4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty należy dołączyć:
1) formularz ofertowy - załącznik nr 1,
2) formularz cenowy - załącznik nr 2,
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej lub wskazanie przez Wykonawcę adresu internetowego
ogólnodostępnej bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający ww. dokument może
pobrać,
4) oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US - załącznik nr 3,
5) pełnomocnictwo do składania oferty (jeżeli dotyczy).
5. Opis sposobu obliczania ceny:
5.1. Cena ofertowa winna być wartością wyrażoną w złotych polskich (liczbą i słownie)
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać obowiązujący podatek
od towarów i usług VAT lub informację o zwolnieniu z VAT-u.
5.2. Cenę oferty należy oszacować na podstawie szczegółowego wykazu
asortymentowo-ilościowego, określonego w formularzu cenowym (załącznik nr 2
do zapytania ofertowego).
5.3. Podana w ofercie cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
5.4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu
zamówienia nie może stanowić podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia.
7. Miejsce oraz termin składania ofert:
7.1. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w formie skanu
z widocznym podpisem (format JPG, PDF), na adres:
przetargi@mops.czestochowa.pl, z tytułem wiadomości: "Oferta na dostawę
paczek spożywczych dla dzieci".
7.3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do
oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
9. Sposób publikacji: Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania treści zapytania
ofertowego do jednego lub kilku potencjalnych Wykonawców.
11. Postanowienia końcowe:
11.1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze
odwoławczej.
11.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania
ofertowego Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano zapytanie ofertowe oraz publikuje na stronie internetowej.
11.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
11.3.1. dokonania oceny ofert przed badaniem, a następnie wezwania tylko
Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, w celu
uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie spełni
warunków udziału w postępowaniu lub uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający wezwie do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień
ofertę Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert;
11.3.2. negocjowania ceny oferty, jeżeli w wyznaczonym terminie wpłynie tylko
jedna ważna i niepodlegająca odrzuceniu oferta;
11.3.3. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego
etapie.
Uwagi:6. Kryterium oceny ofert: najniższa cena (cena - 100 %)
10. Ochrona danych osobowych (dot. osób fizycznych):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że:
10.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217
Częstochowa, woj. śląskie, tel. (34) 37 24 200, faks: (34) 37 24 250;
10.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Częstochowie jest dostępny pod numerem tel. 34 372 42 44, e-mail:
dwronski@mops.czestochowa.pl;
10.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
paczek spożywczych dla dzieci osób korzystających z pomocy społecznej na terenie
Gminy Miasta Częstochowy, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości
nieprzekraczającej kwoty 30.000 EUR netto;
10.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986
t.j. z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
10.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
10.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
10.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10.8. posiada Pani/Pan:
10.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
10.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
10.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
10.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
10.9. nie przysługuje Pani/Panu:
10.9.1.w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
10.9.2.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
Strona 3 z 4
10.9.3.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:Sekcja Organizacyjna
tel. 34 368 32 75
przetargi@mops.czestochowa.pl
Numer dokumentu:SO.261.2.49.2018.MZ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: