Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16481633 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-12-05
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa paliw płynnych
Organizator:GMINA TŁUSZCZ
Adres: ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. wołomiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 29 757 30 16
Opis:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tłuszcz, do samochodu służbowego, traktorka oraz sprzętu silnikowego Urzędu Miejskiego w Tłuszczu w następujących ilościach:
Lp.
Nazwa artykułu
Kod CPV
Jednostka
Ilość do dostarczenia
1.
Etylina 95 dla OSP
09100000 3
Litr
2 200
2.
Olej napędowy dla OSP
09100000 3
Litr
10 000
3.
Etylina 95 dla UM
09100000 3
Litr
2 600
4.
Olej napędowy dla UM
09100000 3
Litr
1 800
5.
Gaz LPG dla UM
09122000 0
Litr
3 000
2. Zamawiający przedstawił powyżej szczegółowy, szacunkowy, średnioroczny możliwy zakres zakupu poszczególnych paliw w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.
4. Ilości paliwa podane w pkt 1 i formularzu cenowym mają charakter szacunkowy i nie są wiążące dla Zamawiającego. Nie odzwierciedlają realnego bądź deklarowanego wykorzystania ich w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
5. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według poniższego wzoru: (pieczęć Wykonawcy) Gmina Tłuszcz ul. Warszawska 10 05-240 Tłuszcz O F E R T A na dostawę paliw płynnych do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tłuszcz, do samochodu służbowego, traktorka oraz sprzętu silnikowego Urzędu Miejskiego w Tłuszczu (IR.271.2.44.2018) (nie otwierać przed 14 grudnia 2018 r. godz. 10:00)
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta winna być sporządzona zgodnie ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego, w języku polskim i musi obejmować całość wykonania przedmiotu zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
Otwarcie ofert:8. Miejsce i termin otwarcia oferty: 4 Zapytanie ofertowe nr IR.271.2.44.2018 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2018r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego, pok. 44.
Termin składania:2018-12-14
Miejsce i termin realizacji:2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Wymagania:1) Tankowanie paliwa będzie odbywać się w formie bezgotówkowej na stacji paliw Wykonawcy do zbiorników pojazdów samochodowych lub do pojemników dostarczanych przez Zamawiającego.
2) Wykonawca będzie potwierdzał pobranie paliwa w karcie drogowej wydanej przez Zamawiającego poprzez wpisanie ilości pobranego paliwa oraz złożeniu podpisu i pieczęci.
3) Osoba pobierająca paliwo będzie potwierdzać pobranie paliwa w Ewidencji pobrania paliwa poprzez złożenie podpisu.
2
Zapytanie ofertowe nr IR.271.2.44.2018
4) Zamawiający będzie płacił za faktycznie pobrane ilości paliwa.
5) Rozliczanie pobranego paliwa odbywać się będzie raz w miesiącu na podstawie wystawianej faktury VAT oraz Ewidencji pobrania paliwa z dwutygodniowym terminem płatności.
6) Wartość zamówienia będzie ustalana na podstawie ceny paliwa obowiązującej na stacji paliw oferenta w dniu zakupu paliwa pomniejszonej o upust zaproponowany w ofercie.
7) UWAGA
Ze względu na utrzymanie pełnej gotowości operacyjnej pojazdów pożarniczych Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa na stacji paliw zlokalizowanej w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - zamówienie, w formularzu ofertowym zostało rozdzielone na dwie części - dostawa paliwa na potrzeby UM oraz OSP, aczkolwiek rozpatrywane będą tylko oferty kompletne dotyczące całości zamówienia.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca zobowiązany jest posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.);
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie;
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie;
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
cena - 100%,
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
1) Kryterium cena zostaje przypisana maksymalna liczba punktów 100. Liczba punktów przyznawana będzie poszczególnym ofertom za kryteria według poniższej zasady:
Cmin
P(Co) = _____________ x 100
Co
gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych ofert i nieodrzuconych,
Co - cena brutto ocenianej oferty,
3
Zapytanie ofertowe nr IR.271.2.44.2018
P(Co) - liczba punktów za kryterium ceny.
4. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru - załącznik nr 1 do oferty;
2) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.);
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
1) Cena oferty wynika z wypełnionego Formularza oferty. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do Formularza oferty.
2) Cena zawiera wszystkie składniki i dopłaty - wszystkie opłaty celne, podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT i podatkami lokalnymi.
3) Wykonawca podaje cenę w Formularzu oferty poprzez wypełnienie kolumn (3), (4), (5) i 7. W kolumnie (3) Wykonawca poda cenę jednostkową brutto za 1 litr paliwa, w kolumnie (4) wskaźnik obniżki ceny w %, w kolumnie (5) cenę brutto za 1 litr paliwa po uwzględnieniu wskaźnika obniżki, natomiast w kolumnie (7) iloczyn ilości (litrów) i ceny jednostkowej (5 x 6).
4) Cenę jednostkową za 1l należy wyliczyć na podstawie średniej ceny producentów (Lotos, Orlen) publikowane w dniu 12 grudnia 2018r.
5) Wskaźnik obniżki ceny podany w Formularzu cenowym będzie stały w trakcie obowiązywania umowy.
6) Prawidłowe ustalenie podatku (VAT) należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
7) Cena może być tylko jedna.
8) Do oceny ofert zamawiający przyjmie cenę brutto za daną część zamówienia z Formularza oferty.
9) Cenę oferty określoną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę).
10. Informacje dodatkowe:
1) Wszelkie ceny podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę, muszą być wyrażone w złotych polskich.
2) Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4) W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania umowy lub przeprowadzenia negocjacji.
5) Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą nie później niż w terminie związania ofertą.
6) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. formularz ofertowy,
2. wzór umowy.
KLAUZULA INFORMACYJNA
z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10
? z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Tłuszcz można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod.tluszcz@edukompetencje.pl
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ref. IR.271.2.44.2018 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ref. IR.271.2.44.2018 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
5
Zapytanie ofertowe nr IR.271.2.44.2018
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:
Gabriela Jaroszewska - tel. (29) 777 52 59, g.jaroszewska@tluszcz.pl
Kod CPV:09100000 0, 09100000 3, 09122000 0
Numer dokumentu:IR.271.2.44.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: