Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14890170 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-02-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa papieru do urządzeń biurowych
Organizator:Urząd Miasta Poznania
Adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon centrali 61 646 33 44
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia: Dostawa papieru do urządzeń biurowych na potrzeby
Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu":
o Papier Pollux A4 - 1600 ryz;
o Papier Pollux A3 - 15 ryz;
o Papier do plotera - 2 rolki.
3. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
3.1. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, będącym Załącznikiem nr 1
do Umowy.
3.2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony papier był fabrycznie nowy i
spełniał odpowiednie wymagania i parametry jakościowe określone w
normach, wytycznych i aprobatach.
Miejsce i termin składania ofert: Termin i forma złożenia oferty: do dnia 16.02.2018 r., drogą elektroniczną na
adres informatyka@ztm.poznan.pl
Termin składania:2018-02-16
Miejsce i termin realizacji:Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby Zarządu Transportu
Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań.
Wymagania:Kryteria wyboru Wykonawcy: Cena 100%.
Ceny muszą być podane w polskich złotych.
Dostawa obejmować będzie rozładunek oraz wniesienie do wskazanego przez
zamawiającego pomieszczenia na terenie Zarządu Transportu Miejskiego w
Poznaniu.
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, na podstawie zamówień częściowych.
9. Wykonawca nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami za dostawę.
Termin związania ofertą: 30 dni
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny, przed upływem terminu składania ofert.
Numer dokumentu:ZTM.RT.3310.4.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: