Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-27
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa Pieluchomajtek i Podkładów
Organizator:SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE
Adres: ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. kępiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:62 78-27-300 / 400
E-mail:
Opis:Dostawę
PIELUCHOMAJTEK I PODKŁADÓW GINEKOLOGICZNYCH dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kępnie-POWTÓRZENIE
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w
formie elektronicznej - skan
dokumentów podpisany przez
osobę/ osoby wpisane w rejestrach , uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta - na adres:
przetargi@szpital.kepno.pl - do dnia 03.11. 2022r. do godz. 11:00,
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 03.11.2022r. godz. 11:10
Termin składania:2022-11-03
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wraz z ofertą złoży:
dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu na terytorium RP zgodnie z przepisami
ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r.(Dz. U. 2019 poz. 175 z póżń.zm.) lub oświadczenie o
posiadaniu odpowiednich dokumentów wraz z zobowiązaniem o udostępnieniu ich na każde żądanie
Zamawiającego lub oświadczenie o braku konieczności posiadania wymaganych dokumentów .
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w odpis winien być złożony przez każdego z nich
odrębnie.
Do oferty należy dołączyć :
1. Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1
2. Wypełniony formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 1a
3. Zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 2
4. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu na terytorium RP zgodnie z przepisami
ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r.(Dz. U. 2019 poz.175 z późn. zm. lub oświadczenie o
posiadaniu odpowiednich dokumentów wraz z zobowiązaniem o udostępnieniu ich na każde żądanie
Zamawiającego lub oświadczenie o braku konieczności posiadania wymaganych dokumentów.
5. Ulotki i katalogi oferowanych produktów w języku polskim.
5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający oceni oferty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: cena = 100%.
Numer dokumentu:SP ZOZ - ZP/42BU/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: