Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18098775 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-04
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa pralek
Organizator:Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Adres: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41 3497277, 41 349 72 96
E-mail:
Opis:W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty pn.: ,,Dostawa pralek".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Pralka - 2 szt., o następujących parametrach i funkcjach:

- Typ: automatyczna, wolnostojąca

- Głębokość: max.41 cm

- Wysokość: max. 85 cm

- Szerokość: max. 60 cm

- Jednorazowy wsad: od 5-6 kg suchej odzieży

- Sposób załadunku: od przodu

- Prędkość wirowania: max. 1000 obr./min

- Programy: służący do prania ubrań wełnianych, wykonanych z tkanin syntetycznych, specjalny na obuwie, przeznaczony do prania butów sportowych

- Dodatkowe funkcje: Funkcja ,,Pauza", ,,Skróć czas"

- Wyświetlacz elektroniczny

- Sterowanie: Elektroniczne, Pokrętło, możliwość regulacji temperatury prania w zakresie 200-900C

- Zabezpieczenie: blokada drzwiczek

- Wymienne łożyska

- Klasa energetyczna: A+

- Preferowany kolor: biały

Wymagania do przedmiotu zamówienia.
Do każdej pralki powinna być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim, w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, podłączenia, uruchomienia, przetestowania oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu użytkowania i obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia. Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu zainstalowania sprzętu w terminie jego uruchomienia.
Wymagany termin gwarancji: minimum 24 miesiące.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 04, do dnia 11.10.2019 r., do godziny 10:00.
Termin składania:2019-10-11
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia:

1. Zamówienie należy wykonać w terminie 14 dni licząc od daty podpisania umowy.
Wymagania:O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie.

Kryteria oceny ofert:

Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej, według następującego kryterium: łączna cena brutto za przedmiot zamówienia - stanowiącego wagę 100% (maksymalnie 100 punktów).

UWAGA: Zamawiający do obliczenia wartości punktowej oferty weźmie do oceny łączna wartość brutto za wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia, wskazanej w formularzu ofertowym.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium cena brutto za przedmiot zamówienia, zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad:

maksymalną ilość punktów (100) zamawiający przyzna ofercie z najniższą łączną ceną brutto,

pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, tj.:

(łączna cena brutto najniższa : łączna cena brutto badana) x 100 pkt. = liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu do kryterium cena brutto za przedmiot zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Każda zadrukowana strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i parafowana lub podpisana (pieczątka firmy oraz imienna pieczątka i podpis) przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone.
Do oferty należy dołączyć:

a. Formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Pełnomocnictwo - jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy w dokumentach rejestrowych.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

Cenę oferty należy podać w kwocie brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
Cena ostateczna powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zamówienia.
Koperta (opakowanie) z ofertą powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: ,,Oferta na dostawę pralek, numer sprawy DP.2302.120.2019". Nie otwierać przed 11.10.2019r., godzina 10:00

Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
Termin związania ofertą - 30 dni.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Magdalena Szymkiewicz, telefon: 41 349 72 96, e-mail: magdalena.szymkiewicz@ujk.edu.pl
Numer dokumentu:DP.2302.120.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: