Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22222016 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa prasy
Organizator:Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych
Adres: ul. Al. Jana Pawła II 25A, 37-450 Stalowa Wola
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. stalowowolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 15 819 47 45
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Centralny Zamawiający - Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.), działając w imieniu i na rzecz:
1. Przedszkole Nr 1 w Stalowej Woli Ul. Niezłomnych 2
2. Przedszkole Integracyjne Nr 12 w Stalowej Woli Ul. Okulickiego 20
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, Ul. Dmowskiego 1

1. NAZWA ZADANIA:
DOSTAWA prasy w formie prenumeraty papierowej dla jednostek Gminy Stalowej Woli na 2022 rok.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy w formie prenumeraty papierowej dla jednostek Gminy Stalowa Wola w celu zapewnienia ich poprawnego działania.
Kod CPV:
79980000-7 - Usługi prenumeraty
Szczegółowy opis przedmioty zamówienia określa Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Miejsce i termin składania ofert: 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć do godz.: 11:00, 18 listopada 2021 r.
w budynku Centralnego Zamawiającego:
Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych,
ul. Al. Jana Pawła II 25A,
37-450 Stalowa Wola,
pokój nr 202 (piętro 2 - budynek Mostostalu)
Otwarcie ofert:2) Oferty zostaną otwarte o godz. 11:15, 18 listopada 2021 r. w budynku Centralnego Zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych ul. Al. Jana Pawła II 25A , 37-450 Stalowa Wola, pokój nr 205 (piętro 2 - budynek Mostostalu)
Termin składania:2021-11-18
Miejsce i termin realizacji:5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Wymagania:3. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
Zamówienie finansowane będzie ze środków Gminy Stalowa Wola.
4. OFERTY CZĘŚCIOWE:
Centralny Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
1) O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określonego przez Centralnego Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Przez pojęcie Wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu za pomocą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.
2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Centralnemu Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
b) pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
3) Centralny Zamawiający może wykluczyć z prowadzonego postępowania:
a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie oraz wykonane zamówienie obarczone było wadą powodującą konieczność poniesienia dodatkowych nakładów finansowych lub prac przez Centralnego Zamawiającego;
b) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia;
c) Wykonawców, z którymi Centralny Zamawiający w okresie 3 lat od wszczęcia postępowania rozwiązał albo wypowiedział umowę;
d) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
e) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
3
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
4) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, potwierdzający spełnienie następujący warunków dotyczących:
a) braku podstaw do wykluczenia ich z postępowania o udzielenie zamówienia:
Centralny Zamawiający uzna warunek za spełniony, wówczas gdy Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zawarte w Załączniku nr 2 - Oferta Wykonawcy.
b) spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Centralny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Centralny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zdolności technicznej lub zawodowej:
Centralny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
7. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ
1) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy - wypełniony i podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania;
2) Pisemne zobowiązanie podmiotów, które oddają Wykonawcy do dyspozycji zasoby niezbędne do realizacji zamówienia ze wskazaniem okresu, w jakim Wykonawca będzie mógł korzystać z nich przy wykonywaniu zamówienia składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - jeżeli dotyczy.
3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) składane w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie.
8. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
Cenę oferty należy określić w Załączniku nr 2 - Oferta Wykonawcy, stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Wykonawca, składając ofertę informuje Centralnego Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u niego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Natomiast jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do Wykonawcy. Konsekwencje zastosowania złej stawki podatku VAT obciążają Wykonawcę. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantywności cen.
4
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Centralny Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Cena brutto powinna zawierać wszystkie koszty i składniki niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym w szczególności koszty dostawy, podatek VAT oraz wszystkie pozostałe koszty nie ujęte w Zapytaniu Ofertowym, bez których nie można prawidłowo wykonać przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną, cena brutto oferty powinna zawierać podatek od osób fizycznych i wszystkie składniki na ubezpieczenie społeczne (po stronie Wykonawcy i Centralnego Zamawiającego) lub inne składki i należności przewidziane stosownymi przepisami z tytułu umów cywilno-prawnych. Wszystkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę, muszą być wyrażone w złotych polskich. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Centralnym Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
10. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1) Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży dokumentów, o których mowa w rozdz. 7, niniejszego Zapytania Ofertowego lub złożone dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Centralnego Zamawiającego wątpliwości, Centralny Zamawiający wzywa do ich złożenia uzupełnienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełninia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania. Jeżeli w wyznaczonym przez Centralnego Zamawiającego terminie Wykonawca nie złożył lub nie udzielił zadowalających Centralnego Zamawiającego wyjaśnień jego oferta podlega wykluczeniu albo odrzuceniu.
2) Istotne warunki zamówienia zostały zawarte we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 i do Zapytania Ofertowego.
3)Centralny Zamawiający odrzuca ofertę w sytuacji gdy:
o jest niezgodna z Regulaminem;
o jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
o zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
o została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
o zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
o jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
o jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4)Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Centralnego Zamawiającego co do możliwości wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym, Centralny Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w tym, złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
6
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020.2207 t.j z dnia 2020,12.10);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Centralny Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5)Centralny Zamawiający unieważnia postępowanie w sytuacji gdy:
a) nie złożono żadnej oferty lub gdy oferta została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą;
d) wystąpiła okoliczność powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
12. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym albo czytelnym pismem ręcznym, trwałym środkiem pisarskim (nie wypełniać długopisem ścieralnym).
2) W razie złożenia więcej niż jedną ofertę przez jednego Wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu.
3) W przypadku planowanego powierzenia części zamówienia podwykonawcom należy wskazać tą informację w Załączniku nr 2 - Oferta Wykonawcy.
7
4) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Zapytania Ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści, zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku ,,Oferta Wykonawcy" (stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego).
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego Zapytania Ofertowego.
6) Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
7) Oferta oraz wymagane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym dokumenty winny być podpisane przez osobę upoważnioną (uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy). W przypadku braku pełnomocnictwa Centralny Zamawiający będzie wzywał do jego uzupełnienia.
8) Poprawki w ofercie winny być naniesione oraz opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.
9) Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też osobiście do siedziby Centralnego Zamawiającego. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert za pomocą faksu lub drogi elektronicznej. Oferty przesłane faksem, pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
10) Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Centralnego Zamawiającego.
11) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
12) Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
,,Dostawa prasy w formie prenumeraty papierowe dla jednostek Gminy Stalowej Woli na 2022 rok", nie otwierać do dnia 18 listopada 2021 r. do godziny 11:15"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W przypadku nie zastosowania się do powyższych wymagań, Centralny Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia.
13) Oferta otrzymana przez Centralnego Zamawiającego po terminie składania ofert będzie przechowywana - bez jej otwierania - przez Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych z możliwością odebrania jej osobiście przez Wykonawcę.
14) Zaleca się bieżącą weryfikację strony internetowej, na której zamieszczono Zapytanie Ofertowe przez cały okres terminu składania ofert, celem uwzględnienia dokonanych wyjaśnień lub modyfikacji treści Zapytania przy sporządzaniu ofert.
13. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ CENTRALNEGO ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ:
1) W postępowaniu komunikacja między Centralnym Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Centralnego Zamawiającego.
8
Centralny Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pomocą poczty elektronicznej e-mail: msibiga@stalowawola.pl. Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2) Centralny Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Centralnego Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3) Centralny Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, CENTRALNY ZAMAWIAJĄCY NIE UDZIELA ŻADNYCH USTNYCH I TELEFONICZNYCH INFORMACJI, WYJAŚNIEŃ CZY ODPOWIEDZI NA KIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie informacje nie będą wiążące dla Centralnego Zamawiającego i Wykonawców, nie wywołują skutków prawnych dla toczącego się postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
4) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Zapytania Ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji Zapytania ofertowego, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej Centralnego Zamawiającego:
http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1662
Przedłużenie terminu składania ofert nie ma wpływu na bieg terminu, w którym Wykonawca może zwracać się do Centralnego Zamawiającego o wyjaśnienia treści niniejszego Zapytania ofertowego.
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO - informuje się, iż:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Stalowowolskiego
9
Centrum Usług Wspólnych al. Jana Pawła II 25a, 37-450 Stalowa Wola - Pani Danuta Bednarz
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Stalowowolskim Centrum Usług Wspólnych jest Pani Alina Pyz ODO PARTNER, Kępa Rzeczycka 10, 37-455 Radomyśl nad Sanem, adres e-mail: odopartner@gmail.com, telefon 604 274 299
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z zawarciem niniejszej umowy. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Stalowowolskim Centrum Usług Wspólnych oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczególnych.
4) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem odopartner@gmail.com, a także pocztą tradycyjną pod adresem Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych al. Jana Pawła II 25A, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem ,,do Inspektora Ochrony Danych".
5) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pana/Pani współpracy. Pana/Pani dane nie będą poddawane profilowaniu. Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6) Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych.
Uwagi:9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ CENTRALNY ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY:
1) Przy wyborze oferty Centralny Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: Kryteria oceny ofert:
o NAJNIŻSZA CENA
2) Kryterium ceny to maksymalnie 100 punktów. Pozostałe oferty punktowane są proporcjonalnie do oferty z najniższą ceną wg poniższego wzoru:
Nazwa kryterium Waga Sposób oceny Wzór
Najniższa cena
100% = 100
pkt
matematyczny
cena oferowana minimalna brutto
-------------------------------------------- x 100 = liczba pkt
cena badanej oferty brutto
Maksymalna, łączna ilość punktów jaką oferta może uzyskać w wyniku oceny wynosi 100 pkt (najniższa cena - 100 pkt). Punkty obliczone zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Centralny Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie o czym powiadomi Wykonawcę który popełnił omyłkę
4) Centralny Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, o czym powiadomi Wykonawcę, który popełnił omyłkę.
5) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans tj.
5
uzyska maksymalną liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
6) Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego:
o http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1661
Kontakt:14. OSOBY ZE STRONY CENTRALNEGO ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1) Marek Sibiga - w sprawach związanych z procedurą udzielania zamówienia publicznego,
tel. 15 819 47 45
msibiga@stalowawola.pl
Kod CPV:79980000-7
Numer dokumentu:ZP-III.273.2520.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: