Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14511022 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-11-29
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa przenośnego analizatora spalin
Organizator:SPIN-US sp. z o.o.
Adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:32 359 20 79
E-mail:
Opis:Na dostawę przenośnego analizatora spalin
finansowanego w ramach projektu ,,Inkubator Innowacyjności+" dofinansowanym ze środków: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Przedmiot zamówienia.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa przenośnego analizatora spalin do ciągłego monitoringu parametrów, spełniającego poniższe minimalne kryteria techniczne zawarte w Tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie zakresu parametrów pomiarowych.

Lp. Parametr Dokładność pomiaru Zakres pomiaru Rozdzielczość
1.11.2017 Tlenek węgla (CO) ?10 ppm (w zakresie 0 do +199 ppm CO) 0 do +10000 ppm CO 1 ppm CO
Dwutlenek węgla (CO2) ?0.3% obj. CO2 + 1% mierz. wart. (0 do 25%
obj. CO2)
?0.5% obj. CO2 + 1.5% mierz. wart. (>25 do
50% obj. CO2)) 0 do +50% obj.
CO2 0.01% obj. CO2
(0 do 25% obj. CO2)
0.1% obj. CO2
(>25% obj. CO2)
2.11.2017 Dwutlenek siarki (SO2) ?5% mierz. wart. (+100 do +2000 ppm SO2)
?10% mierz. wart. (+2001 do +5000 ppm SO2)
?5 ppm (0 do +99 ppm SO2) 0 do +5000 ppm SO2 1 ppm SO2
4.11.2017 Tlenek azotu (IV)(NO2) ?5% mierz. wart. (+100 do +500 ppm NO2)
?5 ppm (0 do +99.9 ppm 0 do +500 ppm NO2 0.1 ppm NO2

Lp. Parametr Dokładność pomiaru Zakres pomiaru Rozdzielczość
NO2)
5.11.2017 Tlenek azotu (II) (NO) ?5% mierz.wart. (+100 do +1999.9 ppm NO)
?10% mierz. wart. (+2000 do +4000 ppm NO)
?5 ppm (0 do +99 ppm NO) 0 do +300 ppm NO 0.1 ppm NO2
6.11.2017 Siarkowodór (H2S) ?5% mierz. wart.(+40 do +300 ppm)
?2 ppm (0 do +39.9 ppm) 0 do +300 ppm H2S 0.1 ppm H2S
7.11.2017 Pomiar zapylenia spalin Zgodnie z art. VDI 4206-2
Dokładność - 0.1 mg/m? (>5mg/m?)
Minimalny zakres pomiaru: 0 do 300 mg/m?
8.11.2017 Rodzaj Sondy pomiarowej Sonda modułowa do próbkowania gazu
- sonda spalin z blokadą, głębokość zanurzenia: nie mniejsza jak 300 mm
- Tmax: 1000°C
- termopara NiCr-Ni.
9.11.2017
? Przenośny z czytelnym ekranem,

10
? Oprogramowanie w języku polskim na komputer pc
? podłączenie przez USB do komputera PC
? eksport danych do arkusza kalkulacyjnego
? Walizka transportowa

11.11.2017 Dodatkowe parametry pomiarowe: Tlen, temperatura,
12.11.2017 Warunki pracy urządzenia:
5% - 95% RH
-10°C - + 50°C
13.11.2017 Czas pracy ciągłej: nie mniej niż 4 h
14.11.2017 Gwarancja: min. 12 miesięcy

Realizacja pełnego zakresu monitoringu parametrów z Tabeli 1 możliwa jest poprzez układ wielu
analizatorów spełniających łącznie podane warunki techniczne.
2. Opis sposobu świadczenia (realizacji) :
Wykonawca (Oferent, który złożył wybraną ofertę) zobowiązany jest do:
a. ścisłej współpracy z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego,
b. dostarczeniu w terminie przedmiotu dostawy
c. terminowego i rzetelnego wykonania zlecenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
terminami.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
1. Pisemną ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć: a. osobiście: SPIN-US sp. z o.o., ul. Bankowa 12, Katowice 40-007,
b. przesłać pocztą lub kurierem na adres: j/w, c. przesłać na adres poczty elektronicznej: spin@us.edu.pl
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Termin składania ofert: 06.12.2017 do godziny 15:00
4. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2017-12-06
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia (dostawy): do 29.12.2017 r.
4. Miejsce dostawy: SPIN-US sp. z o.o., ul. Bankowa 12, Katowice 40-007
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktów
Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:
? w kwestiach merytorycznych: dr hab. Iwona Jelonek, tel. 32 359 20 79, e-mail: iwona.jelonek@us.edu.pl ? w kwestiach proceduralnych: Marta Bulanda, tel. 32 359 20 79, e-mail: m.bulanda@us.edu.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: