Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15018852 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-07
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa ręczników frotte
Organizator:Urząd Statystyczny w Opolu
Adres: ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 77 423 01 10, 11
E-mail:
Opis:dostawa ręczników frotte (wg opisu przedmiotu zamówienia
określonego w załączniku
Miejsce i termin składania ofert: VII. SKŁADANIE OFERT:
Ofertę należy złożyć:
1) w Sekretariacie Urzędu Statystycznego w Opolu, ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B
lub
2) pocztą elektroniczną na adres: SekretariatUsopl@stat.gov.pl
do dnia 13.03.2018 r. do godz. 10;00
Termin składania:2018-03-13
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACII PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
05.04.2018-580 sztuk
15.05.2018 - 500 kompletów
15.10.2018 - 450 kompletów
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają
zdolność do wykonania zamówienia na warunkach określonych w opisie
przedmiotu zamówienia.
III. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
Według załącznik do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena - waga 100 %
V. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego wykonawcy, którego oferta:
1) spełni wymagania odnoszące się do przedmiotu objętego zamówieniem,
2) zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert.
VI. KONIECZNOŚĆ ZAWARCIA UMOWY: TAK/NIE
Numer dokumentu:OPL-WA.2720.2.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: