Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-01-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa różnych produktów spożywczych
Organizator:ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.4 im. A. Chętnika w OSTROŁĘCE
Adres: ul. TRAUGUTTA 10, 07-410 OSTROŁĘKA
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Ostrołęka
Państwo: Polska
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na dostawę IV: różne produkty spożywcze" do dnia 24.01.2020r. godz. 12.00. Oferty należy składać ; Warsztaty szkolne ZSZ Nr 4 im. A. Chętnika w Ostrołęce, ul. Parkowa 4a (Biuro).
Otwarcie ofert:Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 12.30, w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje dotyczące zawartych w ofercie: - imion i nazwisk, nazw (firm) oraz adresów (siedzib) Wykonawców, - cen ofert, - inne dane jeśli będą niezbędne; Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona niezwłocznie po ich otwarciu na stronie internetowej zamawiającego
Termin składania:2020-01-24
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: Poszczególne dostawy będą realizowane od 03.02.2020 do 30.06.2020r.
i od 01.09.2020r. do 31.01.2021 r.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu,
- spełniają warunki udziału w postępowaniu; Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej;
6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi dokumenty związane z systemem HACCP.
7) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Pani Elżbieta Stepnowska. Zamawiający zastrzega, że obowiązującą formą kontaktu z Zamawiającym jest forma pisemna oraz faksowa numer faksu +48 29 7643069 lub drogą elektroniczną na adres e-mail zsz4gastronomia@op.pl Nie przewiduje się jakichkolwiek kontaktów telefonicznych. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści warunków Zamówienia. Zamawiający w odpowiedzi na zapytania udzieli wyjaśnień na stronie internetowej.
8) Wymagania dotyczące wadium: Nie przewiduje się wadium.
9) Termin związania ofertą: 30 dni.
12) Opis sposobu obliczenia ceny:
Należy ściśle wypełnić wszystkie pozycje Formularza Oferty.
13) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cena-100%.
14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
O wynikach procedury Zamawiający poinformuje Wykonawców. Umowa będzie zawarta z Wykonawcą, który spełni wymagania, zaoferuje przedmiot zamówienia zgodny z warunkami za najniższą cenę, oferta nie będzie podlegała odrzuceniu, a Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu.
15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie jest wymagane.
16) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Zobowiązania Wykonawcy związane z umową:
1. Umowy zostaną podpisane z wykonawcami , którzy przedstawią najkorzystniejsze
oferty.
2.Dopuszcza się , po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę możliwość zmiany cen w przypadkach :
- zmiany wskaźnika wzrostu (obniżki cen towarów i usług)
- udokumentowanej zmiany cen ( sezonowość, promocje itp.)
Źródło: Internet i własne
Załączniki: