Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17747739 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-30
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa serwera komputerowego
Organizator:Powiat Dębicki
Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. dębicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 014 680 31 23, tel. 14 680 31 26, tel. 14 680 31 45
E-mail:
Opis:Dostawa serwera komputerowego w ramach zadania pn.: ,,Dostawa serwera, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawów komputerowych oraz drukarek na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Dębicy"
Powiat Dębicki działając na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) zaprasza do składania ofert na zamówienie pn.: Dostawa serwera, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawów komputerowych oraz drukarek na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Dębicy.
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa serwera sieciowego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Dębicy.
1. Oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania i funkcjonalności określone w załączniku nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego sprzęt będący przedmiotem zamówienia w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy.
3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przewidywanym terminie dostawy i instalacji sprzętu z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
4. Wykonawca skompletuje, zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia celem sprawdzenia poprawności jego działania.
5. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (o ile jest to niezbędne).
6. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla dostarczonego przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca przekaże instrukcje użytkowania przedmiotu zamówienia.
8. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy szczegółowej instrukcji użytkowania poszczególnych elementów, ponosił będzie odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego użytkowania.
9. Odbioru dostarczonych towarów dokonywać będzie pracownik wskazany przez Zamawiającego.
10. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru całej dostawy dla zamówienia.
11. Wykonawca udzieli gwarancji na elementy przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentacji.
12. Wykonawca udzieli rękojmi na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia. IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Miejsce i termin składania ofert: 8. Oferty należy składać do dnia 06.08.2019 r. w siedzibie Zamawiającego:
Starostwo Powiatowe w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, pokój Nr 20 (kancelaria), do godziny 1100.
9. Ofertę należy zapakować w kopertę i opisać w następujący sposób:
"Oferta na dostawę serwera komputerowego w ramach zadania pn.: ,,Dostawa serwera, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawów komputerowych oraz drukarek na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Dębicy" Nie otwierać przed 06.08.2019 r. o godz.: 11:15".
Otwarcie ofert:10. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 1115 w sali 541 Starostwa Powiatowego w Dębicy, ul. Parkowa 28.
Termin składania:2019-08-06
Miejsce i termin realizacji:1. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty podpisania umowy.
2. Miejsce dostawy: Starostwo Powiatowe w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica.
Wymagania:V. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Za wykonanie usługi Wykonawca powinien przedstawić cenę w złotych wraz z należnym podatkiem VAT wyliczoną zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
2. Oferta musi obejmować pełny zakres zamówienia.
3. Wykonawca ujmie w cenie ofertowej wszystkie koszty wynikające z zakresu zamówienia.
4. W cenie zakupu zawarte winny być: dowóz, konfiguracja urządzeń i szkolenie użytkowników (o ile jest ono niezbędne).
5. Ewentualne upusty lub koszty dodatkowe, powinny być zawarte w cenie ofertowej.
6. Założenia do fakturowania:
a) płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej po udzieleniu zamówienia i podpisania protokołu odbioru,
b) minimalny termin płatności faktury 21 dni. Liczy się data wpływu faktury do zamawiającego.
7. Cena będzie niezmienna w okresie realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji, ani podwyższeniu z innych względów.
VI. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
4. Oferta sporządzona zostanie zgodnie z załączonym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
5. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona urzędowo, notarialnie lub przez osobę / osoby podpisującą ofertę.
6. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej dokumentacji. Alternatywy nie będą brane pod uwagę.
7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę / osoby podpisującą / podpisujące ofertę.
11. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
12. Oferta oraz załączone dokumenty nie podlegają zwrotowi po jej otwarciu.
13. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim, wypełniona pismem odręcznie, maszynowo lub przy zastosowaniu techniki informatycznej, nieścieralnym atramentem lub tuszem.
14. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w ofercie. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 1. Oferta cenowa złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty, 2. Opis techniczny / funkcjonalny oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z p. III zaproszenia. 3. Wykaz minimum 1 dostawy obejmującej dostarczenie, montaż i uruchomienie serwera sieciowego komputerowego, wykonanej w okresie ostatnich 3 lat, potwierdzonej załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru, lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane) - zgodnie z załącznikiem nr 3.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail: info@powiatdebicki.pl). 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Kryteria oceny ofert.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
CENA: 100 %
Ocena ofert będzie dokonywana w następujący sposób:
CENA - 100 %
Najniższa cena - 100 pkt.
Badana oferta - X
X = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 100
2. Wykonanie zamówienia powierzone będzie temu Wykonawcy, który przedstawi ofertę z najniższą ceną, spełniającą warunki zamówienia.
X. Pozostałe uwarunkowania. 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji dotyczących złożonej oferty. 2. Negocjacje mogą być prowadzone w celu doprecyzowania warunków umowy, formy realizacji. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z przekazaną specyfikacją. Okres rękojmi i gwarancji liczy się od dnia podpisania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, w szczególności w dochodzeniu usunięcia wad przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo wyboru między gwarancją i rękojmią. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W przypadku nieusunięcia ujawnionych wad w terminie określonym przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach rękojmi - na koszt Wykonawcy. 5. Napraw gwarancyjnych Wykonawca dokona w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli naprawa w miejscu użytkowania jest niemożliwa Wykonawca na swój koszt dostarczy uszkodzony sprzęt (bez nośnika danych) do autoryzowanego serwisu, a następnie również na swój koszt naprawiony sprzęt dostarczy do siedziby zamawiającego. W przypadku ewentualnej awarii nośnika danych w okresie gwarancji, Wykonawca bezpłatnie wymieni go na nowy, a uszkodzony nośnik pozostanie u Zamawiającego. 6. Strony ustalają następujące okresy napraw gwarancyjnych:
a) czas podjęcia reakcji przez serwis Wykonawcy - nie więcej niż 24 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego dokonanego w dzień roboczy, a jeśli termin ten upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy lub zgłoszenia dokonano w dniu ustawowo wolnym od pracy w najbliższym po nim dniu roboczym,
b) czas usunięcia usterki - nie więcej niż 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego dokonanego w dzień roboczy. Jeżeli jeśli termin ten upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy albo zgłoszenia dokonano w dniu ustawowo wolnym od pracy - przy obliczeniu terminu 48 godzin nie uwzględnia się dni wolnych od pracy,
c) wymiana sprzętu na nowy następuje po 3 bezskutecznych jego naprawach. XI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Uwagi:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Dębicki, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, email:info@powiatdebicki.pl;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Dębickim jest Pan Michał Prażak, email: sekretarz@powiatdebicki.pl.
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. XII. Załączniki 1. Formularz oferty, 2. Opis przedmiotu zamówienia, 3. Wykaz dostaw, 4. Projekt umowy. .......................................... podpis kierownika Zamawiającego __
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Kontakt:3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą. - Pan Michał Dymiński - tel. 14 680 31 26. - Pan Paweł Broszewski - tel. 14 680 31 45.
Kod CPV:30200000-1, 48620000-0, 48822000-6, 48219700-3
Numer dokumentu:RIZ.272.17.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: