Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19162728 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-04-24
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa siatki leśnej
Organizator:Urząd Miejski w Siechnicach
Adres: ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. wrocławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (71) 786 09 01, Fax: (71) 786 09 07
E-mail:
Opis:W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn.:
,,Dostawa siatki leśnej".
Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie polega na dostawie:
1) 200 mb siatki leśnej 100/18/15 M, o następujących parametrach:
a. wysokość 100 em
b. rozstaw drutów pionowych 15 em
c. ilość drutów poziomych 18
d. rozstaw drutów poziomych 3x10 em, 14 x 5 em
e. średnica drutów brzegowych (górny i dolny) 0 2,5 mm ? 0,09 mm
f. średnica drutów środowych (pionowych i poziomych) 0 2,0 mm ? 0,09 mm
2) 600 sztuk skobli do mocowania siatki
3) 1 kg drutu wiązałkowego 0 1,4 mm
Adres dostawy: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o. o.,
ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6a, 55-011 Siechnice
CPV: 77310000-6
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę z złożyć można pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@umsiechnice.pl
Ofertę złożyć należy do dnia 30.04.2020 r. godzina 10;00
Termin składania:2020-04-30
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty podpisania umowy.
Wymagania:4. Kryterium oceny ofert:
Cena: 100 %
Inne kryteria: -
5. Inne istotne warunki zamówienia: -
6. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,OFERTA". Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty pocztą na kopercie należy umieścić napis: ,,Dostawa siatki leśnej - WZGW".
8. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z wykonawcami
9. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania w każdym wypadku bez podania przyczyn.
Kod CPV:77310000-6
Numer dokumentu:WZGW.271.2.9.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: