Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-12-30
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sortów mundurowych
Organizator:Nadleśnictwo Waliły
Adres: Waliły-Stacja, ul. Białostocka 3, 16-040 Gródek
Województwo / powiat: podlaskie, pow. białostocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 85 713 23 16, 665 331 424, tel.: 85 713 23 06
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nadleśnictwo Waliły
zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy PZP,
1. Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego do Nadleśnictwa Waliły w roku 2020.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie): Nadleśnictwo Waliły, ul. Białostocka 3, 16-040 Gródek, lub drogą mailową na adres: piotr.dabrowski1@bialystok.lasy.gov.pl do dnia 10.01.2020r. do godz.: 900
Termin składania:2020-01-10
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2020r.
Wymagania:3. Inne wymogi Zamawiającego odnoszące się do przedmiotu zamówienia: dostępność oraz jakość oferowanego asortymentu.

4. Kryteria wyboru: 90% - najniższa cena, 10% - termin płatności faktury.

5. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

6. Oferta winna zawierać: całkowitą cenę ryczałtową wykonania zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1,
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt 10. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania.

10. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.

Podpisane ogłoszenie o zamówieniu znajduje się do pobrania poniżej.
Kontakt:8. Osoby do kontaktu z wykonawcami:

? pod względem formalnym: Piotr Dąbrowski, pok. nr 6, tel.: 85 713 23 16, 665 331 424;

? pod względem merytorycznym: Danuta Kochanowicz, pok. nr 11, tel.: 85 713 23 06;
Numer dokumentu:SA.270.40.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: