Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-15
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętów
Organizator:Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Jawiszowicach
Adres: ul. Kusocińskiego 1, 32-626 Jawiszowice
Województwo / powiat: małopolskie, pow. oświęcimski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: (32) 737 05 59
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 w Jawiszowicach sprzętów w ramach realizacji projektu ,,Laboratoria Przyszłości".
Zakupiona ilość sprzętów będzie zależna od ceny jednostkowej.
DOSTAWA jest realizowana w ramach projektu grantowego ,,Laboratoria przyszłości". Projekt finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów ,,Polskiego Ładu".
Specyfikacja zamawianych sprzętów określona została w załączniku nr 1.1
Podane parametry w specyfikacji (koniunkcja kolumn C i D) stanowią minimalne wymagania, zamawiający dopuszcza sprzęt o parametrach wyższych (lepszych).
Zamawiający informuje, że płatność za dostawę przedmiotu zamówienia zostanie dokonana po dostarczeniu towaru oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową należy:
02 zapytanie ofertowe.
Przesłać na adres e-mail: sekretariat.jawiszowice6@brzeszcze.edu.pl w temacie wpisując: ,,NUMER_SPRAWY ZSP6.26.2.2021" w terminie do dnia 22 listopada 2021r. do godz. 18.00.
Termin składania:2021-11-22
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania - dostawy do 10 grudnia 2021 r.
Wymagania:? Wykonawca zawiązany jest ofertą 30 dni;
? Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty.
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowo-cenowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1).
5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów.
Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną, podając w temacie wiadomości numer sprawy: NUMER_SPRAWY ZSP6.26.2.2021.
Opis sposobu obliczania wartości oferty.
? Na załączonym formularzu ofertowo-cenowym należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie/udzielenie przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją;
? Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
? Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym dostawą sprzętu (szkolenie z obsługi sprzętu itp. .....);
? Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
9. Informacje o formalnościach.
? Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia;
? Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych;
? Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;
? Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji w terminie; wskazanym przez Zamawiającego.
? Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt:Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
? Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Renata Balcarek.
? Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielania zamówienia w terminie do dnia 17 listopada 2021 r. do godz.10.00.
Numer dokumentu:ZSP6.26.2.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: