Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-31
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu do pracowni
Organizator:Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Adres: ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. żniński
Państwo: Polska
Telefon / fax:52 302 30 34, tel. 52 30 23 034 w. 38
E-mail:
Opis:Zapraszam do składania ofert na dostawę sprzętu do pracowni TIK do realizacji
projektu w Szkole Podstawowej w Żernikach pn. ,,Kompetencje KLUCZowe KLUCZem
do sukcesu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Pod działa nie 10.2.2 Kształcenie ogólne
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do pracowni TIK w Szkole
Podstawowej w Żernikach w projekcie ,,Kompetencje KLUCZowe KLUCZem do
sukcesu".
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w załączniku nr 1 - Szczegółowy
Opis Przedmiotu zamówienia - Formularz Cenowy.
Miejsce i termin składania ofert: IV. Miejsce i termin składania ofert:
1. Podpisaną przez Wykonawcę ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Janowcu
Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3;88-430 Janowiec Wielkopolski
od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.30- 15.30 - sekretariat - pokój nr 6- w formie pisemnej
(osobiście lub kurierem lub przesyłką pocztową ); faksem na nr 52 30 23 020
lub e- mail na adres:
srodowisko@um-janowiecwlkp.pl lub inwestycje@um-janowiecwlkp.pl
3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 sierpnia 2019 roku do godziny 10:00
Termin składania:2019-08-06
Miejsce i termin realizacji:II. Termin wykonania zamówienia:
Dostawę do siedziby zamawiającego maksymalnie w terminie do 14 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy.
Wymagania:4. Zamawiający dokona wyboru oferty oddzielnie na każdy element zamówienia.
III. Opis i sposób przygotowania oferty
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolny element zamówienia.
2. Każdy wykonawca ma prawo złożyć ofertę na dostawę dowolnej ilości elementów z
zamówienia.
Oferta podlega odrzuceniu jeżeli wykonawca, składając ofertę na wybrane dowolnie
elementy dostawy nie zaoferuje dostawy elementów według wymaganych parametrów.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przygotowaną w języku polskim.
3. Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze oferty - załącznik nr 2 do Zapytania
Ofertowego.
4. Do oferty należy załączyć załącznik nr 1 dla elementów zamówienia na które
Wykonawca składa ofertę, z wypełnieniem kolumny 5-8 załącznika. Wykonawca w
kolumnie 5 potwierdza, że oferowany element dostawy spełnia wymagane parametry.
5. Oferty złożone w innej formie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
6. Oferta musi być podpisana przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela lub
przedstawicieli Wykonawcy.
2. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem ,,Oferta na dostawę pomocy
dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Świątkowie i Żernikach"
Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
V. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Umowa będzie zawarta na wybrane elementy określone według załącznika nr 1 do
zapytania ofertowego w formie rozliczenia ryczałtowego. Zgodnie z art. 632 Kodeksu
cywilnego wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca zamówienia nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
2. Wykonawca, składając ofertę na dany element zamówienia - zobowiązany jest
zaoferować dostawę przedmiotów spełniających wymagane parametry.
3. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, w
punkcie 2 formularza oferty, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego od towarów i usług ( odwrócony VAT),
wskazując: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek VAT,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
VI. Opis kryterium wyboru oferty i sposób wyboru oferty:
1. Zamawiający dokona wyboru oferty oddzielnie na każdy element zamówienia.
2. Oferty na podstawie wypełnionego formularza ofertowego zostaną poddane ocenie
merytorycznej wg następujących kryteriów: cena wykonania zamówienia - 100%.
2. Za najkorzystniejszą ofertę na dany element zamówienia zostanie uznana oferta,
która nie podlega odrzuceniu z najniższą ceną wykonania zamówienia.
3. Ocenie poddane zostaną oferty spełniające warunki określone w niniejszym zapytaniu
ofertowym. Pozostałe zostaną odrzucone.
4. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
6. Wykonawca zostanie pisemnie bądź mailowe poinformowany o wyborze jego oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury udzjelenia
zamówienia, bez wyboru wykonawcy - zgodnie z art. 703 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
VII. Istotne dla stron postanowienia- które zostaną uwzględnione w umowie .
1.Zamawiający informuje a Wykonawca składający ofertę akceptuje, że w umowie będą
znajdowały się między innymi następujące zapisy:
a) przewiduje się karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy dla danej
części - w przypadku niewykonania przez Wykonawcę zamówienia w sposób zgodny z
postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności.
b) przewidujące karę umowną w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy dla
danej części - w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia za każdy dzień
opóźnienia,
c) zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy,
d) zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do
wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub
zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych w związku z tym
przez Zamawiającego.
VIII. Informacje dodatkowe
1. Wykonawcy przygotowują i składają oferty na własny koszt, niezależnie od wyniku
niniejszego postępowania.
2. W przypadku unieważnienia niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia wobec Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu związanego z realizacją
niniejszego postępowania, za wyjątkiem odszkodowania za szkody wyrządzone umyślnie.
3. Od wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.
4. Poprzez złożenie oferty oferent akceptuje warunki postępowania wskazane w
niniejszym zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.
Kod CPV:30236000-2
Numer dokumentu:Nr IN. 041.3.2018.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: