Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-11
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu do sensora CO2 i komputera nurkowego
Organizator:Excento Sp. z o.o
Adres: G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:58347-24-00
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/31676
Opis:dostawa sprzętu elektronicznego do sensora CO2 i komputera nurkowego realizowana w projekcie ,,e-Pionier - wsparcie inwestorów w branży ICT szansą na rozwój potencjału uzdolnionych programistów" w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3).

Część 1
dostawa sprzętu do sensora CO2 i komputera nurkowego

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego do sensora CO2 (TX) - 10 zestawów i do komputera nurkowego (RX) - 10 zestawów. Dokumentacja stanowiąca szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-02-19
Termin składania:2021-02-19
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
POPC.03.03.00-00-0007/17 - Wsparcie inwestorów z branży ICT szansą na rozwój potencjału uzdolnionych programistów.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmiany zawartej z Wykonawcą umowy właściwej :
1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu sprzętu lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;
3) w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
2. Za zmianę istotną należy rozumieć zmianę która zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;
2) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;
3) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż:
a. na podstawie postanowień ujętych w rozdziale XI pkt. 4,
b. w wyniku połączenia, podziału , przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
3. Wszelkie zmiany umowy właściwej mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Formularz oferty,
2. Formularz rzeczowo-cenowy,
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
4. Opcjonalnie - pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie Rozdziału IV zapytania ofertowego (informacje odnośnie zakazu
osobowego lub kapitałowego).
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-02-11
Data ostatniej zmiany
2021-02-11

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteria oceny ofert: cena oferty brutto - 100%.
Wartość punktowa wyliczona będzie wg wzoru:
Pc=( Cn/Cb)*100 pkt
gdzie:
a.Pc - liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium ,,Cena"
b.Cn - najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
c.Cb - cena ocenianej oferty
Kontakt:Osoby do kontaktu
Joanna Jackiewicz-Paprocka
tel.: 58347-24-00
e-mail: joajacki@pg.edu.pl
Kod CPV:31710000-6
Numer dokumentu:2021-207-31676, PZ/10/2021/EP2/EX
Źródło: Internet i własne
Załączniki: