Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-11-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu IT oraz oprogramowania
Organizator:Gmina Słupca
Adres: ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. słupecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (63) 274-36-76 Numer faks: (63) 274-36-76 wew. 44
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA WSTĘPNEJ WYCENY ZAMÓWIENIA
Gmina Słupca zaprasza do złożenia wstępnej wyceny zamówienia pn.:
,,DOSTAWA sprzętu IT oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych".
III. Opis przedmiotu zamówienia.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych",
Umowa nr RPWP.02.01.01-30+0015/20-00 z dnia 30.08.2021
w ramach:
Osi Priorytetowej 2 ,,Społeczeństwo informacyjne",
Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych",
Poddziałanie 2.1.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych"
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
Szczegółowy opis, zakres i warunki przyszłego zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie wstępnych wycen zamówienia odbywa się w terminie do 18.11.2021r., do godz. 1200, za pośrednictwem poczty elektronicznej informatyk@gminaslupca.pl (opcja zalecana) lub operatora pocztowego, lub za pośrednictwem posłańca na adres: Urząd Gminy Słupca, Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca.
Termin składania:2021-11-18
Miejsce i termin realizacji:V. Termin realizacji zamówienia.
Zamówienie realizowane będzie w terminie: do 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:,,Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020."
II. Zasady prowadzenia postępowania:
1. Wstępna wycena zamówienia prowadzona będzie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.
2. Zamawiający po ustaleniu aktualnej rynkowej wartości zamówienia rozpocznie właściwą procedurę o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Wstępna wycena zamówienia nie stanowi oferty.
IV. Istotne warunki realizacji.
1. Wykonawca składając wstępną wycenę zamówienia oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, uprawnienia, a by dokonać rzetelnej kalkulacji cenowej.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wstępnej wyceny zamówienia.
VI. Dokumenty składające się na wstępną wycenę.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną wstępną wycenę zamówienia zawierającą uzupełniony oraz podpisany Formularz wstępnej wyceny zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
VII. Miejsce, termin i sposób składania oraz otwarcia oferty.
1. Wstępną wycenę zamówienia należy sporządzić w języku polskim.
3. W przypadku pisemnego składania wstępnej wyceny zamówienia wymaga się, aby była ona umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego i opisane według poniższego wzoru:
Wstępna wycena zamówienia
,,Dostawa sprzętu IT oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych"
4. Po otwarciu wstępnych wycen zamówienia Zamawiający opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminaslupca.pl średnią arytmetyczną wartość szacunkową zamówienia.
Uwagi:IX. Zasady przetwarzania danych osobowych / Klauzula informacyjna
W związku z składanymi ofertami informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Słupca reprezentowana przez Wójta.
Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, tel. 63 274-36-76, e-mail: sekretariat@gminaslupca.pl, www.bip.gminaslupca.pl
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: poczta elektroniczna iod@gminaslupca.pl; nr telefonu 697-028-583, 63 274-36-76; lub pisemnie na adres naszej siedziby.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wstępnej wyceny zamówienia w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot obligujących do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .
4) Odbiorcami danych osobowych mogą być inni wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom i osobom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Nie podanie wymaganych danych może w konsekwencji doprowadzić do odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy z udziału z postępowaniu.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
9) Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.
10) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.
Kontakt:VIII. Osoby uprawnione do kontaktów w kwestiach merytorycznych:
- Tomasz Gniewkowski - informatyk@gminaslupca.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: