Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-06-22
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu jednorazowego i materiałów do badań laboratoryjnych
Organizator:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ,,Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
Adres: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
Województwo / powiat: małopolskie, pow. bocheński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (14) 615-34-00 , tel.: (14) 615-32-01 Fax: (14) 615-32-02
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego i materiałów do badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.
Przedmiot Zamówienia został podzielony na następujące pakiety:
Pakiet nr 1 - Laboratoryjny sprzęt medyczny
Pakiet nr 2 - Materiały do badań laboratoryjnych
Pakiet nr 3 - System otwarty do pobierani krwi oraz laboratoryjny sprzęt medyczny
Pakiet nr 4 - Paski i płyn kontrolny do gleukometrów
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia, opisany został w formularzu asortymentowym szczegółowa oferta cenowa.
Specyfikacja:Zamawiający zaleca przesyłanie ewentualnych zapytań dotyczących treści zaproszenia drogą email w formacie WORD na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, tel./fax (0-14) 615-32-33/34
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 29.06.2018r. do godziny 13:00 w siedzibie Zamawiającego lub przesłać faksem na numer 14 615 32 34 lub drogą elektroniczną na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego)
Termin składania:2018-06-29
Miejsce i termin realizacji:Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało realizowane sukcesywnie od 25.08.2018r. do przez 12 miesięcy.
Wymagania:SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM
Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom oraz zasady i warunki realizacji Zamówienia opisane zostały w projekcie umowy.
INFORMACJE DODATKOWE
Wykonawca gwarantuje ciągłość dostaw przedmiotu Zamówienia przez cały okres trwania umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami jakościowymi określonymi dla przedmiotu Zamówienia.
Zamówienie obejmuje koszty transportu loco Zamawiający (w wyznaczone miejsce przez Zamawiającego tj. pakiet nr 2-4 - Apteka Szpitalna, pakiet 1 - Pracownia Analityczno Hormonalna).
Warunki płatności: termin płatności - minimum 30 dni maksimum 60 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Zamawiający informuje, że ilekroć w opisie przedmiotu Zamówienia (Formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do zaproszenia wskazuje znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, dopuszcza oferowanie materiałów lub sprzętów równoważnych. Materiały lub sprzęty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub sprzęty oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub sprzęty pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub sprzętów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie Przedmiotu Zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym
Dostawa sprzętu jednorazowego i materiałów do badań laboratoryjnych
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
DZ-271-2-41/2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ,,Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
ul. Krakowska 31, 32-700, Bochnia,
REGON: 000304349
NIP: 868-16-04-021
Centrala, tel.: (14) 615-34-00
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01
Fax: (14) 615-32-02
Strona www: www.szpital-bochnia.pl
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740
Strona 2 z 3
każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub sprzęty.
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI - Zamawiający zastrzega sobie, że określił szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia (opcja 100%) niezbędna do obliczenia ceny, jednocześnie korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia w granicach +20% (zamówienie maksymalne opcja 120%) lub zmniejszenia -40% (zamówienie podstawowe opcja 60%) wartości Umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych danego Towaru, co może być spowodowane, w szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem sprzętu jednorazowego i materiałów do badań laboratoryjnych. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w projekcie umowy.
Opis sposobu przygotowania oferty:
? Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem
? Ceny podane w ofercie należy wyrazić cyfrowo i słownie.
? Ofertę należy napisać w języku polskim, czytelnie.
? Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (4 pakiety). Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jeden pakiet lub więcej pakietów Nie dopuszcza się składania ofert, które nie obejmują wszystkich pozycji danego pakietu Zamówienia.
Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
? cena - 100 %
Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
Propozycja ma zawierać następujące dokumenty*:
? Formularz oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 1),
? Formularz asortymentowy - Szczegółowa oferta cenowa - sporządzony odpowiednio wg Załącznika nr 1A do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej,
? Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach wzoru Umowy (Załącznik nr 2). Treść wymaganego oświadczenia zawarta jest w Załączniku nr 1,
? Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
? oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby, które tego wymagają, spełniają wymagania przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.) oraz w aktach wykonawczych do niej, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej o dopuszczeniu wyrobów medycznych do obrotu i stosowania na terenie Polski, natomiast w przypadku zaoferowania wyrobów, które nie podlegają w/w przepisom, oświadczenie Wykonawcy, że wskazane oferowane wyroby, nie wymagają, spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.) oraz w aktach wykonawczych do nich, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej - wg załączonego wzoru (załącznik nr 3)
? dokument potwierdzając, że oferowane parametry techniczno - funkcjonalne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik nr 1A do zaproszenia tj. Katalog oferowanego sprzętu - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim.
UWAGA!
? w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,
? w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
? Wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
Dostawa sprzętu jednorazowego i materiałów do badań laboratoryjnych
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
DZ-271-2-41/2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ,,Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
ul. Krakowska 31, 32-700, Bochnia,
REGON: 000304349
NIP: 868-16-04-021
Centrala, tel.: (14) 615-34-00
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01
Fax: (14) 615-32-02
Strona www: www.szpital-bochnia.pl
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl
Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740
Strona 3 z 3
? Koszty transportu loco Zamawiający (w wyznaczone miejsce przez Zamawiającego tj. Odziały Szpitalne),
? Obowiązujący podatek od towarów i usług.
Cena ofertowa jest ceną brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania tj. podatek VAT, koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (w wyznaczone miejsce przez Zamawiającego tj. pakiet nr 2-4 - Apteka Szpitalna, pakiet 1 - Pracownia Analityczno Hormonalna).
? Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za całość zamówienia. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Cenę oferty należy podać w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem stawki podatku VAT w ,,Ofercie cenowej (Załącznik nr 1 do zaproszenia)" z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
? Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej.
Informacje dotyczące zawierania umowy:
Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Wykonawca podpisze umowę w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego wg. projektu stanowiącego załącznik 2
Kod CPV:38.43.70.00-7
Numer dokumentu:DZ-271-2-41/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2018-06-28 14:09
Sprostowanie

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-publiczne/zapytanie-ofertowe-dostawa-sprzetu-jednorazowego-i-materialow-do-badan-laboratoryjnych-dla-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-bochni-szpital-powiatowy-im-bl-mar/

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-41/2018

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści zaproszenia:
BYŁO
Propozycja ma zawierać następujące dokumenty*:
· Formularz oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 1),
· Formularz asortymentowy - Szczegółowa oferta cenowa - sporządzony odpowiednio wg Załącznika nr 1A do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej,
· Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach wzoru Umowy (Załącznik nr 2). Treść wymaganego oświadczenia zawarta jest w Załączniku nr 1,
· Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
· oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby, które tego wymagają, spełniają wymagania przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.) oraz w aktach wykonawczych do niej, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej o dopuszczeniu wyrobów medycznych do obrotu i stosowania na terenie Polski, natomiast w przypadku zaoferowania wyrobów, które nie podlegają w/w przepisom, oświadczenie Wykonawcy, że wskazane oferowane wyroby, nie wymagają, spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.) oraz w aktach wykonawczych do nich, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej - wg załączonego wzoru (załącznik nr 3)
· dokument potwierdzając, że oferowane parametry techniczno – funkcjonalne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w formularzu asortymentowym – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do zaproszenia tj. Katalog oferowanego sprzętu - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 28.06.2018r. do godziny 13:00 w siedzibie Zamawiającego lub przesłać faksem na numer 14 615 32 34 lub drogą elektroniczną na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego)
JEST
Propozycja ma zawierać następujące dokumenty*:
· Formularz oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 1),
· Formularz asortymentowy - Szczegółowa oferta cenowa - sporządzony odpowiednio wg Załącznika nr 1A do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej,
· Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach wzoru Umowy (Załącznik nr 2). Treść wymaganego oświadczenia zawarta jest w Załączniku nr 1,
· Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
· oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby, które tego wymagają, spełniają wymagania przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.) oraz w aktach wykonawczych do niej, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej o dopuszczeniu wyrobów medycznych do obrotu i stosowania na terenie Polski, natomiast w przypadku zaoferowania wyrobów, które nie podlegają w/w przepisom, oświadczenie Wykonawcy, że wskazane oferowane wyroby, nie wymagają, spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.) oraz w aktach wykonawczych do nich, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej - wg załączonego wzoru (załącznik nr 3)
· dokument potwierdzając, że oferowane parametry techniczno – funkcjonalne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w formularzu asortymentowym – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do zaproszenia tj. Katalog oferowanego sprzętu - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim.
· dokument potwierdzający, że dostarczone paski i glukometry opisane w załączniku nr 1A (pakiet nr 4) odpowiadają określonym normom tj.: zgodnie z wymogiem opisanym w załączniku 1A do zaproszenia
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 29.06.2018r. do godziny 13:00 w siedzibie Zamawiającego lub przesłać faksem na numer 14 615 32 34 lub drogą elektroniczną na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego)
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści zaproszenia – załącznik nr 2- Projekt umowy:
BYŁO
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
§ 6
6. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych w ofercie przez okres trwania Umowy, przy czym w czasie jej obowiązywania ceny brutto ulegają zmianie w przypadku wzrostu/spadku stawki podatku VAT. W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez właściwe przepisy prawa, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu.
JEST
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
§ 6
6. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych w ofercie przez okres trwania umowy, przy czym w czasie trwania umowy ceny brutto ulegają zmianie w przypadku wzrostu/spadku stawki podatku VAT, spowodowanych takimi okolicznościami, jak: urzędowa zmiana stawki VAT lub uzasadniona przez producenta zmiana klasyfikacji danego towaru. Uwzględnienie zmienionej stawki podatku VAT nastąpi automatycznie z chwilą powstania przesłanek dla dokonania zmiany, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu, o czym Wykonawca poinformuje Zamawiającego.
Pozostała treść zaproszenia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część zaproszenia