Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-04-30
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu komputerowego
Organizator:Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lipka
Adres: Mały Buczek 38, 77-420 Lipka
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. złotowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (067) 266-50-46, fax (067) 266-57-53
E-mail:
Opis:1. Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: ,,Pakiet")" Pakiet nr. I -Komputer przenośny w ilości 1 sztuk.
Pakiet nr II -Komputer stacjonarny na potrzeby biura Nadleśnictwa w ilości 3 sztuk,
zgodnie z specyfikacją będącą załącznikiem nr 2 ( Formularz oferty technicznej na dostawę sprzętu komputerowego).
Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większa ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia dla tego Pakietu.
3. Realizacja dostaw nastąpi na koszt Wykonawcy .
4. Za wykonanie dostawy uznane zostanie przyjęcie ilościowe i wartościowe towaru.
5. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności parametrów podanych w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany towaru w całości lub części na wolny od wad lub o właściwych parametrach.
6. Wymiana towaru nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ich zwrotu na koszt Wykonawcy.
7. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przed jego wydaniem Zamawiającemu ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy, pod adres wskazany przez zamawiającego tj. Nadleśnictwem Lipka
Mały Buczek 38 77-420 Lipka.
Miejsce i termin składania ofert: 1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 08.05.2018 r. do godz. 9.00 , w Nadleśnictwie Lipka, pokój nr 1 - sekretariat lub elektronicznie na adres
lipka@pila.lasy.gov.pl
Otwarcie ofert:2.0twarcie ofert nastąpi dnia 08.05.2018 r. o godz. 9.15 w Nadleśnictwie Lipka - sala narad. 3.Otwarcie ofert jest jawne .
Termin składania:2018-05-08
Miejsce i termin realizacji:8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy, pod adres wskazany przez zamawiającego tj. Nadleśnictwem Lipka
Mały Buczek 38 77-420 Lipka.
Wymagania:1 .Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 2.Udzielenie zamówienia na podstawie wyboru oferty w formie zapytania cenowego (Zarządzenie nr 13/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipka w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego ramowe procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro)
4. INFORMACJE O ŚRODKACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
Zamawiający wymaga, by oferta złożona przez Wykonawcę zawierała minimum następujące dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy- załącznik nr 1
odpowiadający danej części.
2. Wypełniony i podpisany formularz oferty technicznej na dostawę sprzętu
komputerowego - załącznik nr 2 odpowiadający danej części.
3. Zaakceptowany projekt umowy- załącznik nr 3.
Wykonawca składa dokumenty (załączniki) odpowiednio dla danego pakietu.
5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu, lub drogą elektroniczną.
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCOM
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
11. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1.0 wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia dla poszczególnych części.
2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty z Wykonawcą oddzielnie dla każdej części- pakietu.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia kolejnej ich oceny.
4. Zamawiający przekazuje projekt umowy, określającej warunki wykonania
zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach określonych w tym projekcie.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej określone odpowiednio w przepisach ustawy Pzp.
6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach, przepisów ustawy Pzp poza art. 4 pkt. 8.
Kontakt:- w sprawach merytorycznych:. Michał Bednarek.....................
- w prawach dotyczących procedury przetargowej :. Adam Otręba.....................
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00
tel. (067) 266-50-46, fax (067) 266-57-53
Kod CPV:30.21.31.00-6, 30.21.33.00-8
Numer dokumentu:SA.270.1.34.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: