Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16430201 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-11-27
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu komputerowego
Organizator:Zespół Obsługi Placówek Oświatowych we Władysławowie
Adres: Ul. Gen J Hallera 19, 84-120 Władysławowo
Województwo / powiat: pomorskie, pow. pucki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 505-517-086
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na dostawę sprzętu komputerowego
I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa sprzętu komputerowego w ilości 10 szt. do Szkoły Podstawowej nr 2 we Władysławowie oraz ilości 15 szt do Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego znajdującego się na terenie siedziby Szkoły, do dnia 07.12.2018 r.
2. Zamawiający wymaga aby zaoferowany sprzęt komputerowy spełniał wymagania określone w załączniku nr 2 do Zaproszenia.
3. Dostawa zamówionego asortymentu odbędzie się jednorazowo do każdej ze szkół w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, nie później niż do 07.12.2018 r.
4. Zamówienie sprzętu komputerowego związane jest z realizowaną przez daną placówkę działalnością dydaktyczną, Vat = 0%.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: kwojciga@kancelaria-zp.com.pl do dnia 29.11.2018 r. do godz. 10:00
IV. Termin złożenia oferty:

Do 29.11.2018 roku do godziny 10:00.
Termin składania:2018-11-29
Wymagania:Tryb udzielenia zamówienia
Do niniejszego zaproszenia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
II. Sposób sporządzenia oferty

1. Oferta powinna zostać sporządzona według druku oferty Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia.
2. Do oferty należy dołączyć ewentualne pełnomocnictwa.
3. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.
4. Cena musi być podana w polskich złotych (cyfrowo i słownie), być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością netto i brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
5. Termin ważności oferty wynosi 20 dni.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
III. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i informacje:

1. Druk oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik 1 do niniejszego zaproszenia.
VI. Kryterium:

Kryterium: cena - znaczenie 100%

Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

C min
X = x 100 pkt.
C o
gdzie:

X - wartość punktowa ocenianego kryterium
C min - najniższa cena ze złożonych ofert
Co - cena ocenianej oferty

VII. Pozostałe informacje:

1. Oferta Wykonawcy niezgodna z Zaproszeniem zostanie odrzucona przez Zamawiającego.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Zaproszenia bez podania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.
5. Projekt umowy stanowiący załącznik 3 nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.
6. Z wybranym Wykonawcą zostaną zawarte dwie umowy, jedna ze Szkołą Podstawową nr 2 we Władysławowie, druga z Zespołem Szkół nr 1 we Władysławowie.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktów:
Katarzyna Wójciga
tel. 505-517-086
V. Osoba uprawniona do kontaktów:

Katarzyna Wójciga
tel. 505-517-086
Źródło: Internet i własne
Załączniki: