Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-18
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu komputerowego
Organizator:Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Adres: ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 42/ 25 47 400 tel. / fax 42/25 47 401
E-mail:
Opis:2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/ZAKRES ZAMÓWIENIA:
Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w podziale na zadania - dostawy służące wyłącznie do prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w podziale na zadania - dostawy służące wyłącznie do prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Część 1 - komputery stacjonarne Część 2 - komputer stacjonarny Część 3 - ploter Część 4 - nośniki danych Część 5 - adapter/przejściówka Część 6 - skaner
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do ogłoszenia o numerach dla części 1 - K-PS, dla części 2 - N-KS, dla części 3 - K-PL, dla części 4 - L-CH-ND, dla części 5 - S-Ad, dla części 6 - Ch-Sk.
Podane w załącznikach K-PS, N-KS, K-PL, L-CH-ND, S-Ad, Ch-Sk parametry techniczne są wymaganiami minimalnymi co oznacza, że Wykonawca może zaoferować model sprzętu zgodny z wymaganiami minimalnymi lub model wyższy przy zachowaniu technologii, nie krótszej gwarancji itp.
Miejsce i termin składania ofert: 9. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w jednej z trzech form:
a. osobiście w siedzibie Zamawiającego pok. 501;
b. w formie elektronicznej (skan dokumentów) pod adres: zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl
c. faxem pod numer: (42)25 47 418,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2019r. do godziny 12:00.
Termin składania:2019-04-24
Miejsce i termin realizacji:6. Miejsce dostawy:
siedziba Zamawiającego - ul. Wojska Polskiego 121, Łódź 91-726.
Wymagania:Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane w załącznikach K-PS, N-KS, K-PL, L-CH-ND, S-Ad, Ch-Sk do ogłoszenia.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania stosownych dyrektyw Unii Europejskiej oraz musi posiadać oznakowanie CE (jeżeli dotyczy) umieszczone w sposób trwały i czytelny na dostarczonym sprzęcie.
Kontakt:4. Osoba do kontaktu:
- Tomasz Kałużny - w sprawach merytorycznych - tomasz.kaluzny@asp.lodz.pl. 42/25 47 490
Agata Janik-Kosmynka, Agata Nowakowska - w sprawach proceduralnych zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl
Numer dokumentu:KBZ.261.9DB.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: