Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-12-24
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa sprzętu komputerowego
Organizator:Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Systemów Elektronicznych
Adres: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
NIP:PL5250005834
Telefon / fax:Tel.: +48 222347742
E-mail:
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/555903
Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA sprzętu komputerowego dla Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Numer referencyjny: WEITI/37/ZP/2021/1034
II.1.2)Główny kod CPV
30213300 Komputer biurkowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

DOSTAWA sprzętu komputerowego dla Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych.

Część I - komputery PC - 6 szt., monitor - 12 szt., serwer plików - 1 szt.

Część II - komputer PC - 3 szt., monitor - 4 szt., notebook - 1 szt.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

komputery PC - 6 szt., monitor - 12 szt., serwer plików - 1 szt.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Ul. Nowowiejska 15/19 , pok. 422, 00-665 Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA komputery PC - 6 szt., monitor - 12 szt., serwer plików - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

komputer PC - 3 szt., monitor - 4 szt., notebook - 1 szt.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Ul. Nowowiejska 15/19 , pok. 422, 00-665 Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA: komputer PC - 3 szt., monitor - 4 szt., notebook - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/555903

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/01/2022
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 26/01/2022 Czas lokalny: 12:00 Miejsce: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
Termin składania:2022-01-26
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Ul. Nowowiejska 15/19 , pok. 422, 00-665 Warszawa.
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/02/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2021
Kontakt:Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Systemów Elektronicznych
Krajowy numer identyfikacyjny: PL5250005834
ul. Nowowiejska 15/19
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-665
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Smenda
E-mail: zamowienia@elka.pw.edu.pl
Tel.: +48 222347742
Kod CPV:30213300
Numer dokumentu:659886-2021, WEITI/37/ZP/2021/1034
Źródło: Internet i własne - TED - 24/12/2021 S250
Załączniki: